Илимий отчет

                              

Ош МУнун Искусство факультетинин 2013-жыл үчүн илимий-изилдөө чыгармачылык иштеринин жыйынтыктары боюнча отчету
Искусство факультетинин илимий жана чыгармачылык иш чаралары жогорку деңгээлде өттү. Алгачкы жылдарга салыштармалуу 2013-окуу жылындагы иштер зор изденүүлөр менен иш долбоору аткарылды

Искусство факультетинин илимий иш чаралары Ош МУнун жылдык иш долбоорунун негизинде илимий - чыгармачылык иштер университеттин жалпы эмгек долбоору менен эң мыкты айкалышууда. Факультте үч кафедра иш алып барат

1.“Музыкалык тарбиялоонун усулу, теориясы жана хорду дирижерлөө”кафедрасы Илимий багыты“Музыка мугалимин даярдоо көйгөйлөрүү каттоо № 000 6872 бекитилген күнүн 5-декабрь 2012 жыл

2.“Элдик музыкалык аспаптарда аткаруу жана ырдоо” кафедрасы Илимий багыты:”Музыкалык ой жүгүртүнүн маанисин калыптандыруу аткаруу жанан ырдоо классы боюнча студенттердин музыкалык жөндөмдүүлүгүгн өстүрүү жана анын стуктурасы”

3. “Сүрөт, чийүү жана эмгек кафедрасы” кафедрасы Илимий багыты:“Көркөм сүрөттөө искусствосун үйрөнүүнүн, окутуунун проблемалары жана элдик костюмду заманбап дизайнда иштеп чыгуу” Каттоо баракчасы 25 декабрь 2012-ж. №0006875.

Искусство факультетинин деканы доцент ф.и.к. Курбанбаев К. “Искусствонун дүйнө таануунун булагы” аттуу докторлук диссертациянын үстүндө эмгектенүүдө.Илимий жетекчиси ф.и.д,профессор М. Ж. Жумагулов.

2.Факультеттеги аспиранттар, изденүүчүлөр жөнүндө маалыматтар, алардын илимий-изилдөө иштеринин абалы, жыйынтыктары. “Музыкалык тарбиялоонун усулу ,теориясы жана хорду дирижерлөө” кафедрасынын аспиранттары. Аспирант Н. Джороева аткарган иштери жөнүндө маалымат: Тема: «Кыргыз композиторлорунун хордук чыгармаларын мектеп окучууларына үйрөтүү» 2013-жыл «Кыргыз композитору К.Молдобасановдун балдар үчүн жазган хордук чыгармаларын мектеп окуучуларына үйрөтүү К. Молдобасановдун балдар үчүн жазган хордук чыгармаларын карап класстарга бөлүп жана аларды окуучуларга үйрөтүүнүн методикасын иштеп чыгып басмага бергенитурам. Мен изилденген иштер төмөндөгү тартипте журуп жатат.

Аспирант Абдувалиев Бекболоттун аткарган иштери жөнүндө маалыматы:

1.2013-жылды жаңы макала жазуу үстүнөн иштөөнү баштадым. 1-макала Н. Абдрахмановдун “Эн белги менен комуз үйрөнүү” аттуу китебин окуп чыгып, Комузду кандай ыкма менен оңой үйрөтүүгө боло тургандыгын изилдеп, өзүм үйрөнүп чыгып “Н. Абдрахмановдун өздүк комуз үйрөтүү ыкмасы” деген тема- да макала жаздым. Факультетте өткөн илим жумалыгында окудум

2.Н.Абдрахмановдун күүлөрүнө талдоо жасап чыгып, “Нурактын күүлөрү” макаланын жетекчиси проф. Б. Иметовдун жардамы менен жвзып чыгып аяктадым. Ош МУнун “Вестник” ке берүүгө даярдап койдум

3.Н. Абдрахмановдун “Эн белги ыкмасы” менен кичине мектеп окуучуларына үйрөтүп, жыйынтыгын берди. Балдар кыска мөөнөттүн ичинде тез үйрөнүүгө жетишишти.

4.Азыр “комуз үйрөтүүнүн тарыхы” главасынын үстүндө иштеп жатам. Бул макаланы жазып чыгыш үчүн, бир канча адабияттарды окуп чыгууга туура келди. Ошонун үстүндө макала жазууга даярдап жатам. а) Асан Кайбылда уулу “Кыргыз күүлөрү” I-II том 2011-ж Бишкек. б) Балбай Алагушев “Кыргыз музыкасы” энциклопедия 2007-ж Бишкек. 5. Андан сырткары диссертациянын үстүнөн иштеп, алдын ала план түзүп, план менен иштөөнү баштадым.

Изденүүчү Мангиева Париданын аткарган иштери жөнүндө маалыматы: 1. Социально-воспитательное значение музыки в современном мире КНУ им. Ж.Баласагына (112тр) Вестник 2011 вып.1 2. Значение музыки в воспитании КНУ им. Ж.Баласагына (1о9тр) Вестник 2011 вып.1 3. Кыргызская народная музыки КГУ им. И.Арабаева (223тр) Вестник: 3-2 2011 4. Окутуучуларды патрионттукка тарбиялоодо элдик ырлардын орду. КГУ им. И.Арабаева (122тр) Вестник: 2 2011 Окутуучу Кулбаева Айпери 3-курстун аспиранты илимий жетекчиси профессор Б. Апышев темасы «Жолболду Алыбаевдин» чыгармаларынын тарбиялык мааниси Улук окутуучу Нурбаева А.К. кандидант-изденүчүү кандидаттык миниумду жактап азыркы убакта кандидаттык диссертациянын үстүнөн иштеп жатат . Жетекчиси профессор Б.Иметов., темасы «Произведения кыргызских композиторов как средство патриотического воспитания учащихся в средних школах».

Апрель жана май айында илимий-чыгармачылык жумалыктар өтүлдүү 15 апрель күнү “Залкар комузчулар” аттуу лекция –концертин уюштуруп аны алыпарды. “Элдик музыкалык аспаптарда аткаруу жана ырдоо”кафедранын доценти Абдувалиев Б. Ошондой эле 16-17 апрельде кафедралар боюнча илимий семинарлар өтүлдү. 18- апрельде “Элдик музыкалык аспаптарда аткаруу жана ырдоо”кафедранын улук окутуучусу Шүкүралиева М. Вокалдык классы боюнча “Устат-Шакирт” атту академ-концертин өткөрдүү.19- апрель Графика,живопись,жана декоративдик колдонмолор боюнча студенттердин иштеринин көргөзмө - конкурсу.Май айында “Эң мыкты аткаруучу -2013” атту конкурс өтүлдү. Доцент Б.Абдувалиев өзүнүн илимий жана чыгармачылык темасы боюнча 2013- жылы ноябрь айында Бишкек шаарына илимий сапарда болду. Жыл ичи ЭЛТР, КТР теле каналдарда «Элдик муз-к аспаптарда аткаруу жана ырдоо» кафедрасынын кафедранын окутуучулары Б.О.Абдувалиев , А .Инамбекова ,И .Бакиров .М.Шукуралиева , Э.Талипов ,А.Кожомжаров, Ж..Мойдунов ж.б. өзүнүн чыгармачылыгы боюнча катышып тартылып жүрүшөт. Жыл ичинде студенттер жана окутуучулар арасында академ-концерттер, конкурстар өткөрүлдү Ар бир окутуучу өзүнүн студентери менен отчеттук концерттерди өткөрүштү булар: доцент А.Кожомжаров ,улук окутуучу Абдувалиев Б., Шүкүралиева, Ж..Мойдунов. ж.б., улук окутуучу А.К.Нурбаева май айында студеттердин арасында “Жылдын мыкты аткаруучусу - 2013” конкурсун уюштурду . «Элдик муз-к аспаптарда аткаруу жана ырдоо» кафедранын доценти Э.Талипов ОшМУ нун Конфуций атындагы институтунда “Кытай тилиндеги ырлар” аттуу концертин өткөрдүү жана Ч.Айтматовдун 85 - жылдык юбилейине карата иш чараларында катышты.Ошондой эле доцент Э.Талипов Жалалабад областында Аксы районунда өзүнүн студенттери менен биргеликте концерттин берди.Профессор Т.Кадырбаева “Маданият жана искусство жөнүндө өспүрүм менен маекте” “Ынтымак” теле берүүдө апрель 2013ж, жана “Асылзат” программасында өзүнүн жыгармачыл,педагогикалык, коомдук ишмердүлүгү боюнча Элтр телеберүүсүндө июнь айында көрсөтүлдү. Негизинен факультеттин илимий иштери чыгармачылык менен айкалышууда. “ Сүрөт чийүү жана эмгек” кафедрасында планга ылайык 17 апрельде “Көркөм – графикалык искусствосунун актуалдуу проблемалары жана өркүндөтүү жолдору” аттуу илимий семинар өтүлдү (жооптуулар кафедра башчысы Максытова Г., Турдубаева З.). Семинарда төмөнкү окутуучулар докладдары менен катышты: Бейшенов А. “Создание и становление Ошского отделения СХ”, Кадырбаева Т.Т. “Современное искусство”, Жумакулов Т. “Ош шаарындагы Кыргызстандагы белгилүү инсандардын айкелдери”, Эшбаев М. “Сүрөт искусствосунун түрлөрү жана жанрлары”, Төрөгельдиева К. ““Композициянын негиздери” сабагы боюнча көргөзмө куралдарды даярдоо.”, Марипов А. “Сүрөт сабагын окутуунун айрым проблемалары”, Курбанбаев К. “Сүрөт сабагына тиешелүү көрсөтмө курал даярдоо”, Тешебаев У. “Живопись сабагында инновациялык метод менен сабак өтүүнүн ыкмалары”. Студенттердин доклаттары: 5 курстун студенти Кеңешова Н. “Ош шаарындагы кол өнөрчүлүк жөнүндө”, Машрапова Ч. “Кыргыз республикасынын эл сүрөтчүсү М. Оморкуловдун чыгармалары”, Рахманаалы кызы Кундуз “Практиканы өтүүдө мектептеги жетишкендиктер жана проблемалар”. 20-апрельде Сүрөт, чийүү жана эмгек кафедрасы уюштурган жаш дизайнерлердин конкурсуна “Костюмду көркөм долборлоо” жана “Дизайн” адистиктеринин 1 - курстан 5-курска чейинки студенттери катышты, ал эми “Көркөм сүрөт искусство” адистигинин студенттери графика, живопись, ДКӨ боюнча (жооптуулар кафедра башчысы Максытова Г., Турдубаева З., Кушбакова А., Гапаров Р.) таймашышты. 1 даражадагы диплом жана баалуу сыйлыктар менен 1 курстун студенти Сүйүнбек кызы Н. – графика, 1 курстун студенти Сайдвали кызы К. – живопись, 4 курстун студенти Джапаралиев Ш. - ДКӨдөн, ал эми “Авангард” номинациясында 2 курстун студенттери Назарбекова А., Таалайбек кызы А., “Этностиль” номинациясында 2 курстун студенттери Туратаали кызы Б., Рыспай кызы Г., “Кечки раут” номинациясында 2 курстун студенти Маматураим к Б., сыйланышты. 2 даражадагы диплом жана баалуу сыйлыктар менен 1 курстун студенти Амирова Б. - графика, 1 курстун студенти Жумабаева К. - живопись боюнча, ал эми “Авангард” номинациясында 2 курстун студенти Алайбек кызы Н., “Этностиль” номинациясында 2 курстун студенти Машрапова Ч., “Кечки раут” номинациясында 1 курстун студенти Болотбек кызы Н. сыйланышты. 3 даражадагы диплом жана баалуу сыйлыктар менен “Авангард” номинациясында 2 курстун студенттери Калмамат кызы С., Максутова А., “Этностиль” номинациясында 2 курстун студенти Таалайбек кызы А., “Кечки раут” номинациясында 2 курстун студенти Алибек кызы Н. сыйланышты. Илимий жумалыктын алкагында сүрөт, чийүү жана эмгек кафедрасынын окутуучуларынын жана студенттеринин Ош областтык Көркөм өнөр музейинде живопись, графика, скульптура, декоративдик кол өнөрчүлүк, көркөм моделдештирүү боюнча (жооптуулар Бейшенов А., Тешебаев У., Мамазаиров М., Гапаров Р., Кушбакова А.) бир айлык көргөзмөсү болуп өттү. Профессор Т. Кадырбаева тарабынан каталог түзүлүп окутуучулардын жана студенттердин төмөндөгү жумуштары музейге коюлуп, каталогго кирген: Бейшенов Асаналы. Профессор, Кыргыз эл сүрөтчүсү, КРдин Сүрөтчүлөр Союзунун мүчөсү 1.“Чон-Жар” х/б. 25х77 2.“Иссык-Куль” х/б. 25х77 3. “Барскоон” х/б. 25х77 4. “Киргизка” х/б. 40х28 5. “Персиянка” х/б.. 40х28 6. “Турчанка” х/б. 40х28 Жумакулов Токтобай. Ага окутуучу, КРдин Сүрөтчүлөр Союзунун мүчөсү, Г.Айтиев атындагы премиянын лауреаты. 1. Композиция. 2004-ж.
“Сүрөт чийүү жана эмгек” кафедрасы

Мамазаиров Мирлан. Ага окутуучу, КРдин Сүрөтчүлөр Союзунун мүчөсү
1.“ Портрет сестренки Анары”.2010 - ж. .каг./акв. 25х35
2.“Гапар Айтиев”. 2012 – ж. х/б. 60х90
3. “Натюрморт с кумганом”2010 – ж.. х/б.. 45х35
4.“Зимний аил”. 2010 – ж. каг./акв. 25х35
5.“Аргендин портрети”.2010 – ж. каг./акв. 25х35
6. “Манас”.2012 – ж. х/б.70х90
Студенттердин иштери:
1. Абдимиталип кызы Канышай. 2 – курстун студенти. Сувенир. 2012 - ж. Кийиз.
2. Абдуллаева Рахат. Дипломдук иш. «Профессор А.Матикеев». 2009 - ж. х.,м.
3. Алдаярова Аида. Дипломдук иш. Костюмдун эскизи. 2011 - ж.
4. Алибаев Жалын. Дипломдук иш. «Натюрморт». 2011 - ж. х./б.
5. Арпидин кызы Гүлкайыр. 4 курстун студенти. Панно
6. Апышев Осмон. Дипломдук иш. “Портрет наставника” (Профессор А.Бейшенов). 2011-ж. х./б.
7. Асылбекова Айкөл. 1 курстун студенти. Композиция. 2013 - ж.
8. Атамкулов Исмат. Дипломдук иш. “Портрет современника” (Р.Умаралиев) 2002 ж. х./б. 100х80
9. Баймырзаев Бакыт. Дипломдук иш “Мой родной аил”. 2008 - ж. х./б.
10. Баймуратов Бакытбек. “Думы о жизни”. 2000 - ж. х./б. 90х60
11. Бекназарова Каныкей. 5 курстун студенти. Костюмдун эскизи. 2011 - ж.
12. Джапаралиев Шералы. 4 – курстун студенти. Композиция. 2012 - ж.
13. Дүйшөбаева Асель. 3 курстун студенти. Сувенир. 2012 - ж. Роспись по камню.
14. Закирова Карачач. 4 курстун студенти. Панно. 2012 - ж.
15. Жеңишбек кызы Айпери. 3 курстун студенти. Композиция. 2012 - ж.
16. Жеңишбек кызы Нурайым. 4 курстун студенти. Панно, 2012 - ж.
17. Жоомартова Наргиза. Декоративное панно, 2011 - ж.
18. Жумагулов Замирбек. Дипломдук иш. “Наставник” (Портрет скульптора-педагога Т.Жумакулова). 2009 - ж.
19. Имамады кызы Бузейнеп. 2 курстун студенти. Вышивка. 2012 - ж.
20. Исакова Гулироза. 1 курстун студенти. Учебная работа. 2013 - ж.
21. Ислам кызы Айпери. 4 курстун студенти. Панно. 2012 - ж.
22. Калыбай кызы Аксана. 4 курстун студенти. Панно. 2012 - ж.
23. Каныбек кызы Чинара. Сайма. 2012 - ж.
24. Курбанбаева Айсулуу. Сувенир. 2012 - ж. Роспись по камню.
25. Мамытбек кызы Гулсана. 2 курстун студенти. Сувенир. 2013- ж. Кийиз.
26. Мусакожоева Каныкей. Дипломдук иш. Костюмдун эскизи. 2011 - ж.
27. Орозалиев Шарабидин. КРдин Сүрөтчүлөр Союзунун мүчөсү. Дипломдук иш. “Вечерний Кызыл-Үңкүр”. 2007 - ж. х./б.
28. Орозова Райхан. Дипломдук иш. Натюрморт с самоваром. 2008 - ж. х./б. 55х80
29. Раимкулов Шералы. Дипломдук иш. Куют металл. 2011 - ж. х./б. 70х110
30. Сражидинова Арофат. 1 курстун студенти. “Рыбка” 2013 - ж. Биссер, проволока.
31. Сатвалдиева Нигора. 1 курстун студенти. Учебная работа. 2013 - ж.
32. Таалайбек кызы Акбермет. 2 курстун студенти. Сувенир. 2013 - ж.
33. Токтогул кызы Айнура. 3 курстун студенти Панно “На джайлоо”. 2012 - ж. Кийиз.
34. Турдукулова Айзирек. 1 курстун студенти. Учебная работа. 2013 - ж.
35. Усманова Миржана. Дипломдук иш. “Ожидание”.
2012 - ж. х./б. 90х65
36.Үпүкова Кымбат. Дипломдук иш. Костюмдун эскизы. 2010 - ж.
37.Чондолоев Урмат. Дипломдук иш. Автопортрет. 2002 - ж.
38. Чутбаева Айнура. 4 курстун студенти. Сувенир. 2012 - ж.. Камень. Роспись.
39. Якубова Айжан. 2 курстун студенти. Учебная работа. 2012 - ж.
.Студенттик илимий-изилдөө иштерин уюштуруунун мазмуну, сапаты, формалары, жыйынтыгы жана көзөмөлдөө: Дипломдук иштин темалары. Студенттик илимий-изилдөө иштерин уюштуруунун мазмуну, сапаты, формалары, жыйынтыгы жана көзөмөлдөө: Студенттердин илимий-изилдөө иштери негизинен окуу планына байланыштуу рефераттарды, курстук жана дипломдук иштерди аткаруу жана коргоо. Окуу графигинин негизинде бул иштерди студенттер ийгиликтүү өз убагында аткарышууда. Костюмду көркөм долборлоо жана Көркөм сүрөт өнөрү адистиктеринин дипломдук жана курстук иштери ОшМУнун №2 Бюллетенине ылайык курстук иштерди (проекттерди) жана дипломдук иштерди (проекттерди) жазуу боюнча методикалык рекомендациялардын жана адистиктердин өзгөчөлүктөрүн эсепке алуу менен усулдук көрсөтмөлөрдүн негизинде аткарылат. Курстук жана дипломдук иштердин темалары, аткарылышы жана сапаты кафедранын атайын отурумундарында талкууланат. - студенттердин тренингдерге катышуусу, натыйжалуулугу. “Сүрөт чийүү жана эмгек” кафедрасы н, окутуунун проблемалары жана элдик костюмду заманбап дизайнда иштеп чыгуу” Каттоо баракчасы 25 декабрь 2012-ж. №0006875.

__________________________________________________________________________________________________________

Ош МУнун Искусство факультетинин 2014 сентябрь -2015 ж декабрь окуу жылы үчүн илимий-изилдөө чыгармачылык иштеринин жыйынтыктары боюнча отчету.Искусство факультетинин илимий жана чыгармачылык иш чаралары жогорку денгээлде ътт. Алгачкы жылдарга салыштармалуу ушул окуу жылындагы иштер зор изденлър менен иш долбоору аткарылды Искусство факультетинин илимий иш чаралары Ош МУнун жылдык иш долбоорунун негизинде илимий - чыгармачылык иштер университеттин жалпы эмгек долбоору менен эн мыкты айкалышууда. Факультте ч кафедра илимий-чыгармачылык багыты боюнча иш алып барат 1."Музыкалык тарбиялоонун усулу, теориясы жана хорду дирижерлъъ"кафедрасы илимий багыты"Музыка мугалимин даярдоо къйгъйлър каттоо № 000 6872 бекитилген кн 5-декабрь 2012 жыл 2." Элдик музыкалык аспаптарда аткаруу жана ырдоо" кафедрасы илимий багыты: " Болочок музыка мугалимдерине музыкалык аспаптарда чебер аткаруу жана ырдоо боюнча терен билим беруу, орто мектептин «музыка» мугалими кесибине даярдо жана педагогикалык ишке үйрөтүү". 3. "Сүрөт, чийүү жана эмгек"кафедрасы" илимий багыты:"Көркөм сүрөттөө искусствосун үйрөнүүнүн, окутуунун проблемалары жана элдик костюмду заманбап дизайнда иштеп чыгуу" Каттоо баракчасы 25 декабрь 2012-ж. №0006875. Факультеттин профессордук-окутуучулук курамынын сапаттык көрсөткүчүнө анализ. Профессор Баары Аспирант Магистрант Кандидат - Изилдоочу Диссертацияны жактоо Кандидаттар Доцент КРнын Эл артисти КРнын Эл Суротчу КРнын суротчулор союзунун мучолор 3 11 1 - 13 14 3 - 4 Иметов Б.п.и.к., Максытова Г. т.и.к., Курбанбаев К. ф.и.к., Ысмайылов М. п.и.к. Факультеттеги аспиранттар,магистрантар, изденүүчүлөр жөнүндө маалыматтар, алардын илимий-изилдөө иштеринин абалы, жыйынтыктары. " Музыкалык тарбиялоонун усулу, теориясы жана хорду дирижерлөө" кафедрасынын аспиранты Н. Джороева аткарган иштери жөнүндө маалымат: Тема: «Кыргыз композиторлорунун хордук чыгармаларын мектеп окучууларына үйрөтүү» 2013-жыл «Кыргыз композитору К.Молдобасановдун балдар үчүн жазган хордук чыгармаларын мектеп окуучуларына үйрөтүү К. Молдобасановдун балдар үчүн жазган хордук чыгармаларын карап класстарга бөлүп жана аларды окуучуларга үйрөтүүнүн методикасын иштөдөө. Изилденген иштери төмөндөгү тартипте журуп жатат. 1. «Н. Давлесовдун хордук чыгармаларын мектеп окуучуларына үйрөтүү» боюнча илимий макала даярдоо, аны басмадан чыгаруу; 2. Педагогика тиешелүү илимий багыттагы адабияттарды окуп, алар менен терең таанышуу; 3. «К. Молдобасановдун ырларын, хорлорун мектеп окутуучуларына үйрөтүү» аттуу макала даярдоо жана аны басмага сунуштоо; 4. Кыргыз композиторлорунун хордук чыгармаларын топтоо, темага тиешелүүлөрүнө музыкалык жактан талдоо жүргүзүү, окутуучуларга ылайыктууларын класстарга бөлүштүрүү. 5.1-параграфка карата кыргыз композиторлорунун хорлорун жана ырларын караштыруу, талдоо, материалдарды чогултуу; 6.Балдардын психологиясын үйрөнүп, алардын жөндөмдүүлүгүн аныктоо боюнча материалдарды окуу. 7. 5-7- класстар үчүн кыргыз композиторлордун ырларын жана хорлорун изилдөө менен тиешелүү материалдарды чогултуу. 8. А. Малдыбаевдин хорлору жана ырлары жөнүндө макала даярдоо, аны басмага сунуштоо; 9. Окуучуларга кружоктордо үйрөтүлүүчү чыгармаларды даярдоо, аны кызыктыруунун жолдорун аныктоо. 10. Класстан сырткары өтүлүүчү кружокторду түзүүдөгү кээ бир формалар менен усулдарды аныктоо. 11. М.Абдраевдин хорлорун жана ырларын мектеп окуучуларына үйрөтүүнүн усулдары; " Элдик музыкалык аспаптарда аткаруу жана ырдоо кафедрасынын доценти, магистрант Абдувалиев Бекболоттун аткарган иштери жөнүндө маалыматы: 2013-жылы жаңы диссертация боюнча жазуу үстүнөн иштөөнү баштап Н. Абдрахмановдун "Эн белги менен комуз үйрөнүү" аттуу китебин окуп чыгып, комузду кандай ыкма менен оңой үйрөтүүгө боло тургандыгын изилдеп, өзү үйрөнүп чыкты. Азыркы учурда " Н. Абдрахмановдун комуз үйрөтүү боюнча өздүк усулу " деген теманын үстүнөн иштеп жатат жана Н. Абдрахмановдун күүлөрүнө талдоо жасап чыкты. Н. Абдрахмановдун "Эн белги ыкмасы" менен кичине мектеп окуучуларына үйрөтүп, жыйынтыгын берди. Балдар кыска мөөнөттүн ичинде тез үйрөнүүгө жетишишти. Азыркы учурда "комуз үйрөтүүнүн тарыхы" главасынын үстүндө иштеп жатат. Бул главаны жазып чыгыш үчүн, бир канча адабияттарды окуп келди. Ошонун үстүндө макала жазып даярдады. а) Асан Кайбылда уулу "Кыргыз күүлөрү" I-II том 2011-ж Бишкек. б) Балбай Алагушев "Кыргыз музыкасы" энциклопедия 2007-ж Бишкек. Андан сырткары диссертациянын үстүнөн иштеп, алдын ала план түзүп, иштөөнү баштаган. " Музыкалык тарбиялоонун усулу, теориясы жана хорду дирижерлөө кафедрасынын улук окутуучу изденүүчү-магистрант Мангиева Париданын аткарган иштери жөнүндө маалыматы: 1. "Социально-воспитательное значение музыки в современном мире" КНУ им. Ж.Баласагына (112тр) Вестник 2011 вып.1 2. "Значение музыки в воспитании" КНУ им. Ж.Баласагына (19тр) Вестник 2011 вып.1 3. "Кыргызская народная музыка" КГУ им. И.Арабаева (223тр) Вестник: 3-2 2011 4. "Окутуучуларды патриоттукка тарбиялоодо элдик ырлардын орду". КГУ им. И.Арабаева (122тр) Вестник:№ 2, 2013ж 5."Народные танцы как фактор сохранения и развития традиций национальной хореографической культуры"(2013-ж.71-73 б.б) Казакстан, " Хабаршы Вестник № Ф.А.А. Квалификациясын жого рулатуунун формасы Билим алуунун формасы Илимий жумуштун темасы Жетекчиси Диссертациялык иштин этабы 1 Доцент,ф.и.к. Курбанбаев К. докторант Сырттан "Искусствонун дүйнө таануунун булагы". Ф.и.доктор., профессор М.Ж. Жумагулов Эксперимент 2 Доцент Марипов А. магистрант Магистрат бөлүмү "Көркөм сүрөт каражаттарын пайдалануу менен жаштарды экологиялык жактан тарбиялоо". п.и.к. профессор Бабаев Д.Б Баштапкы 3 Улук окутуучу Тешебаев У. магистрант Магистрат бөлүмү "Көркөм эстетикалык тарбия берүүдө компьютердик графиканын ролу." Доцент М.Эшбаев. Баштапкы 4 Улук окутуучу Турдубаева З. изденүүчү Аспирант бөлүмү "Кыргызский Национальный костюм всовременномдизайнеодежды." П.и.к. М.Исмайылов Баштапкы 5 Улук окутуучу Кушбакова А. магистрант Магистрат бөлүмү "Өспүрүмдөрдү эстетикалык тарбиялоодо көркөм сүрөт каражаттарын пайдалануу". Ф.и.к. А.Мырзакматов. Баштапкы 6 Окутуучу Жалалов Элеман магистрант Магистрат бөлүмү "Р.Абдыкадыровдун кыргыз музыкалык маданиятына кошкон салымы новатордук жаңылыгы." Профессор Б.Иметов Баштапкы 7 Окутуучу Бактыбек к Мээрим магистрант Магистрат бөлүмү "Окуучуларга музыкалык сабаттуулукту үйрөтүүнуныкмаларыжолдору жана проблемалары". Профессор Б.Иметов Баштапкы 8 Улук окутуучу Мангиева П Магистрант Магистрат бөлүмү "Жаштарды эстетикалык жактан тарбиялоодо элдик тажрыйбаны пайдалаану" Профессор Б.Иметов Баштапкы 9 Окутуучу Бегиева У Магистрант Магистрат бөлүмү "Окуучуларды эстетикалыктарбиялоодо музыкалык сабаттуулук менен көркөм өнөр багытындагы предметтердин байланышы Профессор Б.Иметов Баштапкы 10 Оморкулов А. Магистрант Магистрат бөлүмү Развитие профессионально важных компетенций будущих учителей изобразительного искусства в процессе обучения компьютерной графике Доцент М. Эшбаев Баштапкы 11 Нурбаева А.К. Магистрант Магистрат бөлүмү Становление и развитие культуры Кыргызстана Ф.и.к. А.Мырзакматов Баштапкы 12 М.Мамазаиров Магистрант Магистрат бөлүмү Айил көрүнүшү Жумакулов Т. Баштапкы 13 Атабаева Ж. Магистрант Магистрат бөлүмү Комуз күүлөрдүн тарыхы жана аны музыка сабагында окутуунун усулдары Профессор Б. Иметов Баштапкы 14 Абдувалиев Б. Магистрант Магистрат бөлүмү Комузду үйрөтүүдөгү кыргыз салтуу усул ыкмалары Профессор Б. Иметов Баштапкы 15 Усенбаев Э. Магистрант Магистрат бөлүмү Ооз эки чыгармалардын негизинде болочок муз. Мугалимин этнопедагогикалык компетенттүүлүгүн калыптандыруу Профессор Б. Иметов Баштапкы 16 Мамазаиров М. Магистрант Магистрат бөлүмү Айыл көрүнүшү Т.Жумакулов Баштапкы 17 Гапаров Р. Магистрант Магистрат бөлүмү Черчение сабагы боюнча жогорку окуу жайларда проектциялоонун негиздери Шакиров Баштапкы Кафедралардын илимий багытынын жыйынтыгынын негизинде жарыя көргөн макалалар № Эмгектин түрү Жарыкка чыккан жер Кыргыз республикасында Жакынкы чет өлкөлөрдө Алыскы чет өлкөлөрдө 1 Статьялар 32 7 - 2 Монография 1 - - 3 Окуу куралдары 9 - - 4 Усулдук көрсөтмөлөр 3 - - № Авторлор, түзүүчүлөр Эмгектин аталышы Басмадан чыккандыгы жөнүндөгү толук маалыматтар Көлөмү 1 Окутуучу Мамазаиров М. 1."Уулу акын Т. Сатылгановдун образы көркөм өнөр искусствосунда". Ош Мамлекеттик университетинин "Жарчысы" 2014 ж. №3 42-47б 2 Доцент,ф.к.н. Курбанбаев К. "Искусствонун дйнъ таануунун булагы" аттуу докторлук диссертациянын стндъ эмгектендъ. Илимий жетекчиси ф.и.д,профессор М. Ж. Жумагулов. 1."Кыргыздардын табигый түстөргө болгон руханий табити"илимий макала 2."Искусствонун коомдук аё- сезимдин башка формалары менен болгон байланышы" илимий макала ОшМУнун " Жарчысы" ОшМУнун 75-жылдык юбилейине карата. 2014 ж. Эл аралык илимий практикалык конференциянын академик НАН КР мамлекеттик жана коомдук ишмер Б.Мурзубраимовдун 75-жылдыгына карата ОшМУнун жарчысы 2015ж 8б 7 б 3 Доцент Эшбаев М 1."Замандын залкар чыгармачыл инсаны" илимий макала. "КРнын белгилүү сүрөтчү Батыр Жалиевдин 80-жылдыгына карата" Искусство факультеттин илимий практикалык конференциясы,20015ж 7 б 4 Профессор Т.Кадырбаева (Диплом эң мыкты доклад үчүн). 1.Доклад на тему: «Жизнь после войны»( о судьбе первых национальных кадрах, обучавшихся в АХ). 2. «Роль Академии художеств РФ в развитии ИЗО Кыргызстана ». 3. Илимий макала « Мыслитель, творящий в ритме времени» 2015 ж 1.Научная конференция посвященная 70-летию ВОВ.АХ РФ, г.Санкт-Петербург,институт им.И.Е.Репина. 2.Ош РГСУ.2015ж 3.КРнын белгилүү сүрөтчү Батыр Жалиевдин 80-жылдыгына карата" Искусство факультеттин илимий практикалык конференциясы,20015ж 10 б 9 б 8б 5 Доцент МариповА. 1."Академический рисунок и его роль в художественном образовании" "Вестник" серия «Педагогические науки»КазНУ им. Абая №1,2 (31), 2013 82-84 2."Роль этнопедагогических ценностей прикладного искусства в воспитании" Вестник серия «Педагогические науки» КазНУ им. Абая №1,2 (31), 2013 85-88 3."Мектеп окуучуларынын эл аралык толеранттуулукка тарбиялоо-болочок мугалимдин алдынкы компетенттүлүүгү катары" Вестник КНУ им. Жусуп Баласагына 2013 Выпуск 2 101-104 4."Морально-нравственные ценности студенческой молодежи" Вестник КНУ им. Жусуп Баласагына 2013 Выпуск 2 206-209 5 Профессор Б.Иметов "Музыкалык тарбиялоонун усулу, теориясы жана хорду дирижерлөө" каф.башчысы. 1."Рыспай атту" 6 томдук китеп. 2."Этно-педагогиканын тарыхы жана анын келечеги"илимий макала. 3.Акын Т. Сатылгановдун 150- ж. Карата"Улуу акын жана устат" деген илимий макала. 4." Комуз күүлөрүндөгү элдик тарбия таалим"илимий макала. 5."Ч.Айтматов менен Р.Абдыкадыровдун чыгармачылык байланышы". " 6.Менин кыргыз атам" макала Бишкек 2013-жыл. Ош малекеттик пед. Институту 2014 ж ОшМУ Искусство фак.Илимий- практикалык конференция. ОшМУнун "Жарчысы-75 ж карата" Бишкек ш.Кыргыз Билим Берүү академия журналы жана "Ош жаңырыгы" гезити 5.07. 2014ж. "Ош жаңырыгы"-1. 11. 1914 ж "Ноокат таңы" гезити. 6-томдук китеп 7- бет 10 - бет 5-бет 1 бет 1 бет 13 бет 6 Доцент М. Арымбаев 1."Ош Мунун орошон таланттары"усулдук чыгарма, 2." Музыка сахнасы"түзгөн хрестоматия. Бишкек шаары 2014 ж. 294 бет 7 Доцент Э. Талипов " Обонду ырлар" окуу усулдук китеби Б. Алыкуловдун 130-ж мааракесине карата. Акчалай сыйлык. Джалалабад шаары 2014 -15 ж. 290 бет 8 Улук окутуучу Мангиева Ф. 1." Народные танцы как фактор сохранения и развития традиций нац. Хореографической культуры" Казахстан,илимий журнал " Хабаршы" Вестник 2014 ж 71-73 бет 9 Улук окутуучу Нурбаева А.К. 1."Роль музыкального искусства в развитии и воспитании будущих учителей музыки"илимий макала. 2."Формирование теоретического типа мышления с помощью новых форм и методов проблемного обучения"(На примере фо- ных произведений композитора М.Бегалиева). 3."Музыкальная культура в современном Кыргызстане" (Развитие, проблемы и структура музыкальной культуры) . Диплом ОшМУ "Эң мыкты макала" үчүн 2015ж. 1.Бишкек 2014 -жылы октябрь Билимберүү академиясы- илимий журналы. 2.ОшМУнун 75-жылдыгына карата илимий-теориялык конференция "Жарчысы" № 4,2014 ж. 3.Эл аралык илимий практикалык конференция, академик НАН КР мамлекеттик жана коомдук ишмер Б.Мурзубраимовдун 75-жылдыгына карата ОшМУнун "Жарчысы" 2015жыл 15-18 64-67 7б 7б Факультет,кафедралар тарабынан өткөрүлгөн илимий конференциялар, семинарлар, жана чыгармачылык иштердин натыжайлугу. № Аталышы Иш чаранын аты Өткөрүлгөн жерим жана убактысы Уюштуручулар 1 Илим жана искусство жумалыгы Илимий конференция, концерттик программалар, көркөм көргөзмөлөр, дизайн боюнча конкурстар. ОшМУ Искусство факультети 22 -28 апрель 2015ж Факультеттин жамааты жана кафедралар 2 Белгилүү залкар комузчу Мыскал Өмурканованын 100-жылдык маарекесине арналган Илимий конференция жана концерттик программа ОшМУ Искусство факультети 2015ж Факультеттин жамааты жана кафедралар 4 КРнын эл сүрөтчүсү Батыр Жалиевдин 80 жылдыгына карата Илимий конференция, сүрөт,чийүү көргөзмөсү,концерттик программа ОшМУ Искусство факультети декабрь 2015ж Искусство факультетинин жамааты 5 Эл аралык илимий практикалык конференциянын академик НАН КР мамлекеттик жана коомдук ишмер Б.Мурзубраимовдун 75-жылдыгына карата ОшМУнун илимий практикалык конференциясы "Роль науки и образования в современных условиях глобализации " ОшМУ БАЗ 6 Пленэр отчеттук-сүрөт көргөзмөсү. " Ыссык-көлдүн көз ирмемдери", Каджы сай айылы.2015ж Искусство факультети, 25 декабрь 2015ж Доценттер М. Эшбаев, А. Марипов,окутуучулар И.Урманов,М. Мамытов,ст.2к ИЗО К. Мамараимов. Апрель айында факультетте " Илим жана искусство жумалык күндөрү өтүлдүү. Бул илимий жумалык Уулу Жеништин 70-жылдыгына карата,концерттик программа жана илимий- практикалык конференция менен иш чаралар өтүлдү. 20- апрель кн факультете «Илим жана Искусство» жумалыгынын ачылышы болуп ътт. Бул жумалык Уулу Жениш кннн 70- жылдык маарекесине арналган. Концерттик залда пленардык жыйын ътлд, ал жыйында ъзнн илимий макалалары менен окутуучулар жана магистрантар чыгып окуп талкуулашты. Конференцияда тъмънку окутуучулар магистрантар макалалары менен катышты: Уруксатбек кызы Ж., «Къркъм билим бер сабагында окуучулардын кызыгуусун ъстр максатында инновациялык метотторду колдонуунун педагогикалык негиздери (улуттук оймо чиймелерди тартууда)", Оморкулов А. "Развитие профессиональных качеств будущего учителя изобразительного искусства в процессе обучения компьютерной графике" Търъгелдиева К., «Художественное оформление текстильных изделий Печворк», Маматурдиева Р., «Применение инновационной технологии при обучении дисциплины материаловедений», Кенешова Н., «Методы имиджирования». Клинцова С. " Воспитательная роль музыки", 3-курстун студенти Шеранова Т. Конференция студенттердин академ- концерти менен жыйынтыкталды. 21- апрель кн Концерттик залда "Эч ким, эч нерсе, эч качан унутулбайт" атуу Уулу Жеништин -70 жыл майрамына карата чон концерттик программа ътлд.Концертте хорлор жааматтары, йлъмъ аспаптар оркестри,фольклор,эстрада ансамблдери жана комуз,аккордеон,вокал боюнча студенттер согуш туралуу ырларды, чыгармаларды аткарып жана ойноп беришти. 22- апрель куну «Срът чий жана эмгек" кафедрасынын окутуучулары Тешебаев Умид жана Мамазаиров Мирландын "Жаз палитрасы" атту жекече персоналдык срът къргъзмъснн ачылышы болуп ътт. Къркъм музейинде живопись жана графика боюнча алардын жекече өздөрүнүн тартылган срът иштери коюлду. Къргъзмънн ачылышында тштк региондогу белгилуу срътчлър келип жана ОшМУнун ректору,профессор К.А. Исаков къргъзмън ачып берди. Окутуучулар М. Мамазаиров, У. Тешебаев ОшМунун Ардак грамоталар менен сыйланышты. 23- апрель кн «Музыкалык тарбиялоонун усулунун теориясы жана хорго дирижерлъъ» кафедрасында илимий - теориялык семинар ъткърлд. Илим жумалыгына карата илимий баяндамалар талкууланды. Илимий макалаларды угуу жана талкуулоо 1. Иметов Б. И. "Музыка мугалимин теориялык жактан даярдоонун көйгөйлөрү". 2. Сагымбаева К. "Хордо ырдоо көркөм өнөрүндө ырчылык үндүн түрүн аныктоо" 3. Арынбаев М. А. «ОшМУнун 75 жылдык маарекесине карата: » "ОшМУнун орошон таланттары" 4. Мангиева Ф. А. "XIX- XXкылымдардагы эл ырчыларынын чыгармачылыгы Токтогул Сатылганов." 5. Усенбаев Э. У. "Вальс бийинин үчүнчү мекени кыргызстан" 6 Бегиева У. Р. « Музыкалык жөндөмдүүлүк жана аны өркүндөтүү" 7. Мамышева Д. " Вокальные упражнение в работе с детьми" . Студенттердин илимий макалалары: № Ф.И.О. руководителей Тема доклада Ф.И.О. студента 1 Иметов Б. И. "Элдик ырлардын жанырларга бөлүнүшү" 4 -курс Абдыкалык у Элтуран 2 Сагымбаева К. С. Кыргыз хордук ырдоо маданиятында ОМПИ нун хордук жамаатынын рольу 3-курс Зайырбек к Айчүрөк 3 Арынбаев М. А. " Хордогу ансамбилдүүлүк, хордук чыгарманын үстүндө иштөө » 3-курс Жамшитов Эшимкан 4 Мангиева Ф. А. "Мектепке чейинки балдарга эстетикалык тарбия берүүнүнмилдеттери" 4 -курс Дарманбек к Марсияна 5 Усенбаев Э. У. "Мектеп окуучуларына музыканын коштоосунда гимнастикалык көнүгүүнүн өзгөчөлүгү" 4-курс Абдыкеримова Бүразия 6 Мамышева Д. З. "Анализ дирижерских средств выразительности" 7 Бегиева У. Дирижирлөө сабагынын үч элементи 2-курс Кубатбек у Догдурбек Кафедрада окутуучулардын жана студенттердин илимий макалаларын талкуулап, натыйжада жогоруда кърсътлгън студенттердин эки макаласы ОшМУнун ътлч илимий конференцияга жана илимий журнал болгон Ош МУнун "Жарчысына" басуу чн сунушталды. 23 - апрель куну"Элдик муз аспаптарда аткаруу жана ырдоо" кафедрасында илимий семинар ътлд, (жооптуулар-кафедра башчысы улук окутуучу Ж. Мойдунов, улук окутуучу Нурбаева.А.). Улук окутуучу Нурбаева А.К., доцент Талипов Э., доцент Абдувалиев Б., улук окутуучу М.Шукуралиевалардын илимий баяндамалары жасалып талкууланды. 24- апрель кнГрафика, живопись жана декоративдик колдонмолор боюнча ошондой эле " Жаш дизайнер" конкурсу ъткърълд. " Сурът, чийуу жана эмгек» кафедрасы уюштурган жаш дизайнерлердин конкурсуна «Къркъм костюмду долборлоо», «Дизайн» жана ИЗО адистиктеринин 1-курстан 5-курска чейинки студенттер катышты. Графика, живопись, ДКО боюнча да жогоруда айтылган адистиктеги студенттер катышты. (жооптуулар кафедра башчы: Максытова Г., Турдубаева З., Кушбакова А., Търъгелдиева К., Мамазаиров М., Мамытов М.,) Авангард номинациясы боюнча: Ф.И. группа Орун Болотбек кызы Нурпери ДК2-112 1 Кубатали кызы Даткайым ХС2-12 2 Абдиллаева Айжан 2-13 3 Этностиль номинациясы боюнча: Ф.И. группа Орун Сагынбаева Кыял ДК2-12 1 Рысбай кызы Гулмира ХС1-11 2 Нурланова Назима ДК1-11 3 Стиль большого города Ф.И. группа Орун Кубатали уулу Майсал ИЗО1-13 1 Мамасадыкова Ж., Анжели ХС3-12 2 Бакирова К., Тумонбаева Д. ХС4-13 3 Живопись Ф.И. группа Орун Самикулова Айтурган ИЗО1-14 1 Дженишбекова Айтунук ХС1-11 2 Сагынбаева Айдай ДК2-12 3 Графика Ф.И. группа Орун Турдубаева Айтурган ИЗО1-14 1 Мухаммед кызы Мунира Д(б)3-14 2 Акматали уулу Сагынбай ИЗО1-13 3 Д екоративдик колдонмолор Ф.И. группа орун Ражапова Жазгул ХС3-13 1 Жумабаева Нуризат ДК2-12 2 Аманова Нуриза ХС1-13 3 Конкурста музыка бълмнн студенттери концерттик програмассын тартуулашты жана конкурстун женчлър сыйлуу белектер,грамота,дипломдор менен сыйланышты. Ошондой эле " Жаштык" атту эстрадалык вокалдык ансамблинин концерттик программасы " Бабур" драмтеатр да болуп өттү. Жетекчиси улук окутуучу Ж. Мойдунов. Илимий жумалыкка факультеттин профессордук-окутуучулук курамы жана студенттер активдүү катышты. Илимий жумалыктын планы,программалары, буклеттер, баннерлер иштелип чыгып, деканат тарабынан бекитилген. 22- декабрьда" ОшМУнун илимий иштер боюнча жыйынтыктоочу" конференциясында.," "Сүрөт,чийү жана эмгек" кафедрасынын студенттери мыкты республикалык конкурстарга жана "Илим жана искусство" жумалыгынын женүүчүлөрү; Турдубаева А ИЗО1-14., Алайбек к Н ХС-1-14., Болотбек к Н ДК-2-12., Абдиназаров КХС-1-11., Кадырбек к Н Д(б)-1-14., Кубатали к Д ХС-2-13., Сагынбай к Кыял ДК-2-12.,Сулайманкулова Г-Д(б) -14.,Акматали у С., Рыскулбек у М ИЗО1-13., дипломдор менен сыйланышты жана " Элдик музыкалык аспаптарда аткаруу жана ырдоо" кафедранын доценти Э. Талипов өзүнун " Обондуу ырлар"окуу усулдук китеби боюнча, акчалай сыйлыка ээ болду. Ошондой эле "Элдик музыкалык аспаптарда аткаруу жана ырдоо" кафедрасынын улук окутуучусу Нурбаева А. К. "Эң мыкты макала үчүн"диплом жана студенттер 3-курс Кубатбек у Д., Романов И., 5-курс Дарманбек кызы М., Маматкалил к Э., Абдигапаров Нуртилек дипломдор менен сыйланышты, Факультетин илимий - чыгармачылык иштери. " Элдик музыкалык аспапта аткаруу жана ырдоо " кафедрасынын окутуучулары Б.О.Абдувалиев Ж. Атабаева, И .Бакиров .М.Шукуралиева , Э.Талипов, А.Кожомжаров, Ж..Мойдунов ж.б. ъзнн чыгармачылыгы боюнча катышып жана тартылып жршът.Жыл ичинде студенттер жана окутуучулар арасында академ-концерттер, конкурстар ъткърлүп турат. Ар бир окутуучу ъзнн студентери менен отчеттук концерттерди ъткършт булар: доцентер А.Кожомжаров,Абдувалиев Б., улук окутуучулар М.Шкралиева, Ж..Мойдунов,А. Нурбаева, доцент Э.Талипов ОшМнун иш чараларында активдүү катышып келишет. Ошондой эле Ош шаарындагы аянтчада болгон Нооруз майрамына, 9-май жениш күнүнө,31-август КР нын эгемендүүлүк күнүнө, 5-октябрь Ош шаарынын күнүнө уюштурулган карата уюштурулган иш чараларга А. Кожомжаров, Ж. Мойдунов, М. Осмоналиев катышты. Доцент А. Кожомжаров 29-октябрда 2014 ж. ОУДТ театрында "Бар болгула" аттуу жэке чыгармачылык мааракесин өткөрдү. Кафедранын доценти Б.Абдувалиев 21-ноябрда 50- жаш мааракесин өткөрдү жана окутуучу Ж.Атабаева 4-курстун студентин Н.Абдыгапаровдун жеке концертинде жеке номер менен катышты, ошондой эле Нооруз майрамына, 9-май жениш күнүнө,31-августа жеке номери менен чыкты. "Элдик музыкалык аспаптарда аткаруу жана ырдоо" кафедрасынын башчысы,улук окутуучусу Ж.Мойдунов 31-августа болуп өткөн Эгемендүүлүк күнүнө карата "Мырзалар" тобу менен жана ОшМУнун " Ачык эшик" атуу арналган иш чараларда "Жаштык" эстрада тобу,доцент Б.Абдувалиев "Салтанат" фольклордук тобу менен ж.б. катышты.Ошондой эле 2015 жылдын 20 май айында факультеттин 5 курстун студенти Абдигапаров Нуртилек ОшМУнун чон залында " Вечер романса" атту концертин өткөрдү,окутуучусу доцент А. Кожомжаров. Доцент Э.Талипов , улук окутуучу М. Шукуралиева да Бишкек шарында жана көптөгөн иш чараларга ,белгилеп кетсек "Ынтымак", "Керемет", "Башат", "Ош ТВ", "Замана", "ЭлТР", " КТР" телевиденияларда, "Эл ФМ", "Манас жанырыгы" радиосунда өзүнүн чыгармачылыгы менен катышып келишти. Доцент Э. Талиповдун "Обондуу ырлар" жыйнагындын китеби да жарыка чыкты. 2015ж 9 -декабрьда ОшМунун башкы корпусунда 5 -курстун студенткасы Дарманбек к Марсиананын өзүнүн жеке отчеттук концерти өткөрүлдү. " Музыкалык тарбиялоонун усулу,теориясы жана хорду дирижерлөө" кафедрасынын доценти Сагымбаева К. 12-01-2015-ж. ОшТВ ,"Ынтымак"теле берүүлөрү аркылуу Р.Абдыкадыровдун музейи жөнүндө маалымат берди. 21-03-15-ж.Нооруз-2015 ж Мэриянын алдында өткөрүлгөн иш чарага 21-04-15-ж. Илим жумалыгына карата концерттик залда хор жамааты менен катышты. 28-04-15-ж. ОшМУнун кошмо хору менен Улуу Жеңиш күнүнүн 75 жылдыгына карата өткөрүлгөн чоң концертте башкы дирижерлук кылды. (7-8)май 15-ж. ЭлТР де "Мектептерде окутуунун деңгээли канааттандырабы" деген темада передачага катышты . 15-05-15-ж. Бабур театрында, 5- курстун студенти Маметкалил кызы Элбарчындын концертинде хор жамааты менен катышты 16-06-15-ж.Башкы корпус ,ОшМУнун бүтүрүүчүлөрүнө арналган иш-чарада хор жамааты менен катышты. 26.09. 14 ж. Бабур ат театрында " Тил майрамы" атуу фестивалына хор менен катышты, 23.10 14 ж 300 адамдан турган хордук жамаат менен ОшМУнун 75-ж, карата маарекесинде КРнын Мамлекеттик Гимнин ырдатты, 20. 11 14ж.,Ош КДТ " Эл достугу"ассамблеясынын ъткъндгнъ карата факультетин хору менен чыкты жана ЭлТР "Кыргызстандагы й блъдъ аялдарга карата зордук-зомбулук" деген темада семинарга катышты. " Срът,чий жана эмгек " кафедрасынын улук окут З.Турдубаеванын элдик костюмдун элеметтерин пайдаланып заманбап дизайнда иштелип чыккан " Экспрессия этно" коллекциясына Кыргыз патенттен автордук кбълк алынды.Улук окут Т.Жумакуловдун декоративдик монументалдык айкълдърнъ Кыргыз патент тарабынан 10- автордук кбълк берилди. Окутуучулар З. Турдубаева жана Р.Маматурдиева жетекчилиги астында 19 кылымда тштк ъръънндъ жашаган кыргыз аялдардын ч ички къйнъг жана ч шырылган чепкени реконструкцияланды. Окутуучу Төрөгелдиева Кимия ОшТВ телеканалынын "Къръёгъ" телеберcнъ "Сайма жана Курак,КТРК телеканалынын "Биз Кыргызстандыктар" телеберснъ катышты. Сентябрь 1915 КТРК Замана телеканалынын "Таёкы конок" тз эфирге,2декабрь 1915жылы КТРКнын "Уз чебер" телеберснъ 7декабрь 1915ж өзүнүн чыгармачылык иштери менен катышты. Профессор Т. Кадырбаева төмөнкү иштерге да катышты булар: -Телепередача «Журналистская этика». Ош ш, ЭлТР. Эксперт. -Телепередача «Художник Батыр Жалиев». Ош ш. ЭлТР, интервью. -Юбилейдик маараке 80-ж .КР нын Эл сүрөтчүсү Батыр Джалиев г.Ош,ОАКДТ.2015ж 27-29 ноябрь.Уюштуруучу,искусство таанучу, спонсор. Негизинен факультетте кафедралардын илимий иштери чыгармачылык менен айкалышууда өтүп турат. Студенттик илимий-изилдөө иштерин уюштуруунун мазмуну, сапаты, формалары, жыйынтыгы жана көзөмөлдөө: Дипломдук иштин темалары. Студенттердин илимий-изилдъъ иштери негизинен окуу планына байланыштуу рефераттарды, курстук жана дипломдук иштерди аткаруу жана коргоо боюнча окуу графигинин негизинде бул иштерди студенттер ийгиликт ъз убагында аткарышууда. Костюмду къркъм долборлоо,Къркъм срът ънър, Музыкалык билим берүү адистиктеринин дипломдук жана курстук иштери ОшМУнун №2 Бюллетенине ылайык курстук иштерди (проекттерди) жана дипломдук иштерди (проекттерди) жазуу боюнча методикалык рекомендациялардын жана адистиктердин өзгөчөлүктөрүн эсепке алуу менен усулдук көрсөтмөлөрдүн негизинде аткарылат."Сүрөт,чийү жана эмгек"," Музыкалык тарбиялоонун усулу,теориясы жана хорду дирижерлөө" кафедралардын курстук жана дипломдук иштердин темалары, аткарылышы жана сапаты кафедралардын атайын отурумундарында талкууланган жана бекитилген. Кафедралардын окутуучуларынын, кызматкерлеринин илимий сапарларга,көргөзмөлөргө чыгуусу, стажировкаларда болуусу, максаты, жыйынтыктары. № Ф.А.А. Аталышы Илимий сапарлардын, стажировкалардын максаты Мөөнөтү, өтөгөн жайы Натыйжасы 1 Окутуучу К.Төрөгельдиева "Сүрөт чийүү жана эмгек "каф. КР Сүрөтчүлөрдүн союзунун " Эмен багы"көргөзмө залы. 1.Республикалык къргъзмъ, 8-мартка арналган срътч аялдардын къргъзмъс. 2. Ош шаарынын срътч айымдардын биринчи къргъзмъс (куратор уюштуруучу К.Търъгелдиева Ош 2015) 3. "Шабдан" Арткана проектисинин жайкы пленэрдин 2-чи жолку катышуучусу. 4. "Арткана" къргъзмъ. 5. Мамлекеттик тил кннъ карата мамлекеттин тилдин ънгшнъ кошкон салымы чн къп ънърчлърдн къргъзмъс. Бишкек шаары, 5-15 сентябрь 2014ж КРнын сүрөтчүлөр союзу. (Бишкек 2015) Ош 2015ж 1-15август 20 Бишкек 2015ж 5-15 сентябрь Ош ш.,2015ж Ош ш., 23-24 сентябрь 2015 ж Персоналдык көргөзмө Диплом Диплом Сертификат Сертификат Диплом 2 Доцент М.Эшбаев "Сүрөт чийүү жана эмгек"каф "Эл аралык көргөзмө"Манас ааламы" Персоналдык көргөзмө Бишкек шаары,2014 ж. Диплом, сувенир 3 Профессор Т.Кадырбаева."Сүрөт чийү жана эмгек каф. 1. КРнын Сүрөтчүлөр союзунун 80- жылдык маарекесине карата конкурс- көргөзмө. 2. Персоналдык көргөзмө сүрөтчү-мугалимдер М.Мамазаиров и У.Тешебаев. Ош ш., 20015ж.Апрель Искусство таанучу. Каталогтун киришүүнүн автору. 3. "Тренинг по ремесленничеству". САС8А. Уюштуруучу, тренердин ассистенти. 4. Көргөзмө «Боз жол» арт-галереясы. «Саймалуу-Таш». (Номинация «Лучшая выставка года»). Уюштуруучу, искусство таанучу. Каталог 5. М.Эшбаевдин көргөзмөсү г. Бишкек КНМИИ. Искусство таанучу,буклеттин кириш сөзүнүн автору. 6. «Нооруз» майрамдык программа. Уюштуруучу, экскурсовод Ош областык сүрөтчүлөр союзу.2014-15 ж Ош областтык Т.Садыков атындагы көркөм сүрөт музейи. Искусство факультети. 20015ж Ош ш. 2015ж Бишкек ш КНМИИ Ош ш.2015ж Диплом,юбилейлик алдын медалы Диплом Диплом Кафедранын мүчөлөрүнүн жакынкы жана алыскы чет өлкөлөргө конференцияларга, симпозиумдарга,конкурстарга ж.б. илимий иш-чараларга катышуусу, жыйынтыктары № Аталышы Өткөрүлгөн жери жана убактысы Катышуучулардын саны Уюштуруучулар Натыйжалуулугу 1 Республикалык көркөм сүрөт жумалыгы Ош областтык Т.Садыков атындагы көркөм сүрөт музейи Апрель - Май 2015 ж 13 окутуучу Искусство факультети, "Сүрөт, чийүү жана эмгек" кафедрасы жана Ош областтык көркөм сүрөт музейи Дипломдор, сувенирлер. 2 Ош шаарынын күнүнө карата "Сулайман Тоо тынчтыктын жана ынтымактын символу". Илимий конференция Ош ш.2015ж май 2015 ж Искусство факультети, "Сүрөт, чийүү жана эмгек" кафедрасынын профессор -окутуучулук жамааты. Ош областык сүрөтчүлөр союзу. ОшМУ Баз. Диплом жана баалу сыйлык Холодильник 3 КР нын Сүрөт.союзунун 80- жылдык юбилейине арналган көргөзмө КР нын сүрөт.союзу 2014 ж Окутуучулар Турдубаева З., Төрөгельдиева К,Т.Жумакулов, Т.Кадырбаева. КРнын сүрөтчүлөр союзу Диплом. Сүрөтчүлөр медалы 4 Пленэр отчеттук-сүрөт көргөзмөсү Каджы сай, Ыссык-көл 2015ж. Искусство факультети Доценттер М. Эшбаев, А. Марипов, окутуучулар И.Урманов, М. Мамытов,ст.2к ИЗО К. Мамараимов. Искусство факультети, "Сүрөт, чийүү жана эмгек" кафедрасы. 5 Персоналдык көргөзмө. Ош областтык Т.Садыков атындагы көркөм сүрөт музейи. 2015 апрель Окутуучулар Мамазаиров М. Тешебаев У. Ош областык сүрөтчүлөр союзу. Ош областтык Т.Садыков атындагы көркөм сүрөт музейи Ардак грамота, Диплом 6 КР нын Сүрөт.союзунун 80- жылдык юбилейине арналган көргөзмө. Бишкек ш. Г.Айтиев атындагы көркөм сүрөт музейи. Окутуучу Урманов И. КР сүрөтчүлөр союзу Диплом 7 Международный форум дизайнеров из Италии и Кыргызстана «НАСЛЕДИЕ и ВОЗРОЖДЕНИЕ» в рамках проекта Европейского Союза «Создание расширенного ассортимента экологической продукции женскими ремесленническими кооперативами в Кыргызской Республике и Республике Таджикистан и устойчивое развитие рынка в странах Центральной Азии, Азии и Европы», реализуемый Умбрия Экспорт (Италия, г. Умбрия). 25-26 февраль 2015 г.Ош Окутуучу Турдубаева З. В рамках проекта Европейского Союза Диплом 9 1.Пленэр-живопись проект «Арткана». 2. Проект IMAGOMUNDI Семинар Гендерное неравенство и охрана материнства. 2.Проект пленэр «Билимкана» село Шабдан, Чон Кемин. 3.Көргөзмө СХ КР С.А. Чуйков атындагы, «Дубовый парк» г.Бишкек 4.Баатыр Жалиевдин 80- жылдыгына арналган көргөзмө Ош ГУ. 5- 15- сентябрь 2015ж., Октябрь- ноябрь 2015ж 15-25август 2015 ж Август айы 2015ж Ноябрь- декабрь "Сүрөт, чийүү жана эмгек" кафедрасынын Улук окутуучусу Турдубаева З Турдубаева З. Бишкек ш., Чүй обл.,Кемин району Шабдан, Ош шаары. Чон Кемин., Шабдан а.2015ж Ош шаары., 2015 ж Диплом Сертификат Диплом Диплом Сертификат 10 "Fashion industry"- дизайнерлердин конкурсу. Бишкек ш. 2015ж. Турдубаева З Кушбакова А. КР жеңил өнөр жай өндүрүштөрүнүн ассоциациясы Диплом, сыйлыктар. 10 11 12 13 1.Бүткүл дүйнөлук "Көчмөндөр оюндары" фестивалы. 2.Эл аралык музыкалык фестивалы 3." Манас тили жана каада салт" атуу фольклор фестивалы 4."Устат - Шакирт" борборунун 10 ж маарекеси 1.Ысык-Көл обл.сентябрь-октябрь 2014 ж. 2. Казакстан., Кызыл Ордо ж,а Актау шаарларда 3.Казахстан Шымкент ш. Бишкек ш. 4.Концерттик програмасы Абдувалиев Б. "Элдик музыкалык аспапта атк жана ырдоо" каф. доценти Апрель 2015 ж Октябрь айы 2015ж Ноябрь 2015ж Ош шаардык мээриясы. Казакстан респ Чакыруу кат Чакыруу кат Сертификат 1- даражадагы Диплом. 1- даражадагы диплом Диплом 14 15 1." Манас тили жана каада салт" 2.Фестиваль" Кара-Кулжа кайрыктары" 3.Казахстан Шымкент ш. Бишкек ш. Концерттик програма 2015ж Окутуучу Ж. Атабаева Чакыруу кат Чакыруу кат Диплом Кара- Кулжа коомунун Ардак грамотасы, Кафедралардын мүчөлөрүнүн квалификацияларын жогорулатуусу (формалары, кимдер, кайсы жерде, качан, натыйжасы ж.у.с.). № Ф.И.О. Аталышы Кыргыз республикасы (мекеме, дата) Натыйжасы 1 М.Мамазаиров "Сүрөт чийүү жана эмгек"каф. " Ыр булагы" жараткан тоо булбулу Токтогул" атуу адабий музыкалык кече-семинар Т.Сатылганов ат обл. китепканасы . Сертификат 5 Улукокутуучу Турдубаева З " Жакет сидит отлично" аттуу модельер - дизайнерлер үчүн профессионалдык чебердүүлүгүн өркүндөтүү боюнча семинары Бишкек шаары, сентябрь 2014 ж Сертификат 6 Турдубаева З. "Проблемы моды" маркетинг боюнча эксперт А.Бурмакиндин семинары Москва ш. Сентябрь 2014ж ж Сертификат Жыл ичи факультеттин окуутучулары өзүнүн чыгармачылыгы боюнча Элтр,КТР теле каналдарда тартылып жүрүшөт.Негизинен искусство факультетинин жамааты чыгармачылык менен алектенет. Элибиздин, маданиятын, көркөм жана музыкалык искусствосун жайылтуу максатында студенттер жана окутуучулар курамы көркөм көргөзмөлөрдө, концерттик програмаларда массалык маалымат каражаттары аркылуу көбүнчө теле -радио берүлөрдө тынымсыз чыгып турушат. Жыл ичинде факультеттин жамааты көптөгөн маданий програмаларда активдүү катышып турушат.

Илимий иштери боюнча декандын орун басары : А.К. Нурбаева


Ош МУнун искусство факультетинин

2016 сентябрь-2017 жыл декабрь ү ч ү н илимий-изилд өө чыгармачылык иштеринин жыйынтыктары боюнча жыйынтыгы.

Быйыл 2016 сентябрь -17 окуу жылдын башынан факультетте “Ыйман, адеп жана маданият” жылына карата илимий-чыгармачылык багыттагы иш планы боюнча, бир топ иштер өтүп жатты. Булар; февраль айы ичи студенттердин арасында “Музыкалык жана көркөм искусство” боюнча ж/а ыйман, адеп боюнча тарбиялык саатар өтүлдү. Кыргыз элинин жана чет элдик искусство маданиятынын тарыхы боюнча студенттерге “Сүйлөө маданияты, кийинүү маданияты деген темада тарбиялык кечелер уюштурулду, жыл ичи концерттик программалар, көргөзмөлөр өтүлдү.

1.Факультеттин профессордук-окутуучулук курамынын сапаттык көрсөткүчүнө анализ.

Професс ор

Баары

Аспи

рант

Магистрант

Диссертацияны жактоо

Кандидат тар

Доцент

КРнын

эл артис

ти

КРнын

эл

сүр өт -

чүсү

КРнын

c үрөтчүлөр союзунун мүчөлөрү

3

1 0

1

-

12

2

10

-

5

Иметов Б п.и.к.проф., т.и.к. Маразыков Н.К.,

Максытова Г.Т. т.и.к.,

Курбанбаев К.,ф.и.к.

Исмайылов М.п.и.к., Боромбаев А. ф.и.к.

2. Факультетте үч кафедра илимий чыгармачылык багыты боюнча иш алып барат:

1.“ Элдик музыкалык аспаптарда аткаруу жана ырдоо” кафедрасы: илимий багыты:“Болочок музыка мугалимдерине музыкалык аспаптарда чебер аткаруу жана ырдоо боюнча терен билим беруу,орто мектептин «музыка» мугалими кесибине даярдоо жана педагогикалык ишке үйрөтүү 2.“Музыкалык тарбиялоонун усулу, теориясы жана хорду дирижерлөө”кафедрасы: илимий багыты“Музыка мугалимин даярдоо көйгөйлөрүү каттоо № 000 6872 бекитилген күнү 5-декабрь 2012 жыл

3.“Сүрөт, чийүү жана эмгек”кафедрасы: илимий багыты:“Көркөм сүрөттөө искусствосун үйрөнүүнүн, окутуунун проблемалары жана элдик костюмду заманбап дизайнда иштеп чыгуу”

Каттоо баракчасы 25 декабрь 2012-ж. №0006875.

3. Факультеттеги аспиранттар, изденүүчүлөр, жөнүндө маалыматтар, алардын илимий – изилдөө иштертнин абалы, жыйынтыктары.

Ф.А.А.

Квалификациясын жого рулатуунун формасы

Билим алуунун формасы

Илимий жумуштун темасы

Жетекчиси

Диссертациялык иштин этабы

1

Доцент,ф.и.к. Курбанбаев К.

докторант

Докторантура

“Искусствонун дүйнө таануунун булагы”.

ф.и.д. профессор М.Жумагулов.

Эксперимент

2

Доцент

Марипов А.

магистрант

Магистрат

бөлүмү

“Көркөм сүрөт каражаттарын пайдалануу менен жаштарды экологиялык жактан тарбиялоо”.

п.и.к. профессор Бабаев Д.Б

Баштапкы

3

Окутуучу

Оморкулов А.

Аспирант

Аспирантурабөлүмү

“Компьютердик графика курсун окутууда болочок сүрөт мугалимдеринин көркөм педагогикалык жөндөмдүүлүктөрүн өнүктүрүү”

п.и.доктору., профессор С.Момуналиев шифр 13.00.08

Баштапкы

4

Улук окутуучу Турдубаева З.

магистрант

Магистрант бөлүмү

“Кыргызский

национальный костюм в современном дизайне одежды.”

ф.и.к. Мырзакматов А.

Аяктаган

5

Улук окутуучу Нурбаева А.К.

магистрант

Магистрат бөлүмү

“Становление и развитие музыкальной культуры Кыргызстана”

ф.и.к. А. Мырзакматов

Аяктаган

6

Улук окутуучу Кушбакова А.

магистрант

Магистрат

бөлүмү

“Өспүрүмдөрдү эстетикалык тарбиялоодо көркөм сүрөт каражаттарын пайдалануу”.

ф.и.к.А Мырзакматов

Аяктаган

7

Окутуучу Жалалов Элеман

магистрант

Магистрат бөлүмү

“Р.Абдыкадыровдун кыргыз музыкалык маданиятына кошкон салымы новатордук жаңылыгы.”

п.и.к.

профессор Б.Иметов

Аяктаган

7

Окутуучу

Бактыбек к Мээрим

магистрант

Магистрат бөлүмү

“Окуучуларга музыкалык сабаттуулукту үйрөтүүнун ыкмалары жолдору жана проблемалары

п.и.к.

профессор Б.Иметов

Аяктаган

8

Улук окутуучу

Мангиева П

Магистрант

Магистрат бөлүмү

“Жаштарды эстетикалык жактан тарбиялоодо элдик тажрыйбаны пайдалаану”

п.и.к.

профессор Б. Иметов

Аяктаган

9

Окутуучу Бегиева У

Магистрант

Магистрат бөлүмү

“Окуучуларды эстетикалык тарбиялоодо музыкалык сабаттуулук менен көркөм өнөр багытындагы предметтердин байланышы”

п.и.к.

профессор Б. Иметов

Аяктаган

10

Молдокулова Э

Магистрант

Магистрат бөлүмү

“Разработка коллекции школьной формы”

п.и.к.доцент М. Ысмайилов

Баштапкы

11

Окутуучу Ыразаков Дамир

Аспирант

Аспирантура бөлүмү

“Кыргыз музыкасындагы философиялык идеялар”

профессор,

ф. и. д. Э.К.Шарипова

Баштапкы

5.Кафедралардын мүчөлөрүнүн жакынкы жана алыскы чет өлкөлөрдө чыккан илимий эмгектер

Эмгектин түрү

Жарыкка чыккан жер

КРде

РИНЦ

Scopus

Web of

science

КМШ

өлкөлө-рүндө

Алыскы

чет өлкөлөрдө

КРде

КМШ өлкөлө - рүндө

1

Тезистер

-

2

Макалалар

10

4

-

1

6. Кафедралардын илимий багытынын жыйынтыгынын негизинде жарыя көргөн макалалар,окуу усулдук эмгектери,алынган патенттер:

Эмгектин түрү

Жарыкка чыккан жер

Кыргыз республикасында

Жакынкы чет өлкөлөрдө

Алыскы чет өлкөлөрдө

1

Статьялар

10

4

1

2

Монография

-

-

-

3

Окуу китептери

2

-

-

4

Патенттер

15

-

-

7.Кафедралардын мүчөлөрүнүн жарыка чыккан илимий макалалар, окуу усулдук эмгектери

Авторлор, түзүүчүлөр

Эмгектин аталышы

Басмадан чыккандыгы жөнүндөгү толук маалыматтар

Көлөмү

1

Профессор Т.Кадырбаева

1.«Декоративно-прикладное искусство юга КР” макала

1.Бишкек ш. 2017ж

10 июль

2.«Современный кыргызский ковер: проблемы и перспективы развития” макала.

Бишкек ш.2017 ж 23-ноябрь

5-7

3.«Современные технологии в дизайне» Москва ш. Академия художеств РФ макала

3. Москва ш. Академия художеств

(илимий журнал) 2017ж 24-ноябрь

4.“Чынгыз Айтматов и искусство Кыргызстана” макала

1.Ош.КГНУ филиалы 2017ж декабрь (конференциянын материалдары)

1-8б

Доцент,ф.и.к.

Курбанбаев К.А

докторант

1.“Специфика искусства: философский анализ”- илимий макала

1.Россия, Чебоксары ш., илимий журнал ( РИНЦ) 2016 ж ноябрь

2. “Искусство как мир чувственных образов” макала улук окут. А.Нурбаева менен авторлош

2. Украина Киев ш. 2017ж (РИНЦ)

3

Улук окутуучу Турдубаева З.

1. Илимий макалалар: “ Изучение и реконструкция (воссоздание) Кыргызского национального костюма на занятиях дисциплины по выбору «Реконструкция национальной одежды» на примере факультета искусств”.

1.ОшМУнун “Жарчысы”№4 2017

7 б

2. “Кыргызский национальный костюм в пространстве культурной политики Кыргызской республики”

2.ОшМУнун №4“Жарчысы”2017

(РИНЦ)

4

П.и.к.,доцент М.З.Ысмайылов, т.и.к., доцент Г.Т.Максытова

менен авторлош

“Жогорку окуу жайларда окутуучулардын магистранттардын жана студенттердин илимий изилдөө иштерин уюштуруунун айрым жолдору”(илимий усулдук колдонмо)

Ош.ш 21.02.2017 ж

35б

5

Доцент А. Марипов

1.“Специфика искусства: философский анализ”- илимий макала

1. Россия, Чебоксары шаары илимий журнал (РИНЦ) 2016 ж ноябрь

2. “Глобализация как социокультурное явление” - илимий макала

2.Турция, Дубаи ш. 30.09. 2017 ж илимий конференциянын журналы

6

Оморкулов Алмаз

1.“Гуманизируюшие значение искусства” (РИНЦ).

1.Межд. научный журнал №11 “Интерактивная наука” 2017ж. Россия Чебоксары ш.

4-7б

2. “ Преимушества графических форматов в компьютерной графике”

2. ОшМУнун “Жарчысы”№3 2017ж

6-7б

3. “Возможности программы Adobe Photoshop для создания веб сайта”

3. ОшМУнун “Жарчысы”№3 -17ж

2-5 б

7

Профессор Б.Иметов

1.Обласстык,шаардык,республикалык гезиттерге басылып чыккан публикациялары 100 дөн ашык Р.Абдыкадыровдун чыгармачылыгына арнап илимий макала, публикациялар басылып чыккан . 2.“Бүгүнкү музыкалык маданиятыбыздын абалы кандай” макала: Ж.Алибаев, Б.Иметов.

3.“Кыргыздын чыгаан уулу обончу-композитор Р.Абдыкадыров 75 жашта”

“Ош жаңырыгы” “Ноокат таңы”, “Кыргыз туусу” ж.б гезиттер

Жыл ичи

2.“Фабула № 1”

3.Ош жаңырыгы19-декабрь 2016-жыл

1-3б

8

Доцент А.Кожомжаров

“Жаш тилек” окуу-колдонмо китеби

1-орун

Ош.ш. 2017ж ноябрь

120 б

9

Улук окутуучу Нурбаева А.

1.“Искусство как мир чувственных образов”илимий макала. Соавтор ф.и.к. К.Курбанбаев

1.Украина илимий журнал (РИНЦ) 2017ж ноябрь

2. “Из истории становления и развития фортепианной музыки в Кыргызстане” илимий макала

2. ОшМУнун “Жарчысы”№ 4, 2017ж май

3.“Музыкальная культура в современном Кыргызстане” (Развитие, проблемы и структура музыкальной культуры) макала

3.ОшМУнун “Жарчысы”№3, 2017ж

11

Улук окутуучу Э. Усенбаев

1. “Кыргыз музыкалык фольклорунун каражаттары аркылуу болочок музыка мугалиминин кесиптик компетенттүүлүгүн калыптандыруунун эффективдүү методдору” макала

1.ОшМУнун “Жарчысы”,2016 ноябрь

2.“Вальс бийин бийлегиле” макала

2.ОшМУнун “Жарчысы”№32017 ж

7 б

8.Кафедралардын мүчөлөрүнүн квалификацияларын жогорулатуусу (формалары, кимдер, кайсы жерде, качан, натыйжасы ж.у.с.).

Ф.И.О .

Аталышы

Кыргыз республикасы

( мекеме, дата)

Натыйжасы

1

Доцент МариповА.

Орус тили боюнча курстар

январь – май

Ош ш., 2017ж май

Сертификат

2

Улук окутуучу Төрөгелдиева К.

1. “Обон жана өнөр” фестивалынын алкагындагы өткөн “Кол буюмдарды сатуу жана дизайн ыкмалары’’ темада тренинг

2. Дизайн фестивалы, ( көргөзмө ж/а Дефиле,) семинар мастер класс өтүлдү 3“Проведение независимой аккредитации программ и организации профессионального образования” семинар

1. Бишкек ш.,2017ж 17-18 ноябрда

2.Бишкек ш., КГТУ И.Разаков ат. 18-20 декабрь

3.Ош ш., ОшМУ 2017ж . 15 апрель

1.Сертификат

2.Диплом ж/а ыраазычылык кат

Сертификат

3

Улук окутуучу Турдубаева З.

1. Has successfuiiy completed a 72-hour course in English language held from January to may”англ тил боюнча курс.

2.“Проведение независимой аккредитации программ и организации профессионального образования” семинар

1.Ош ш., ОшМУ 2017 ж май

2.Ош ш., 2017 ж.15 апрель

Сертификат

Сертификат

4

Улук окутуучу Кушбакова А

1.“Has successfuiiy completed a 72-hour course in English language held from January to may” анг.тили боюнча курс

2.Дизайн фестивалы, ( көргөзмө ж/а Дефиле,)

1.Ош ш., ОшМУ 2017 ж май айы

2.Бишкек ш.,КГТУ И.Разаков ат. 2017 декабрь

Сертификат

Диплом

5

Доцент п.и.к. М.Ысмайилов ж/а улук окут. М.Мамазаиров

“Аккредитация и рейтинг” боюнча семинар

ОшМУ 23.05. 2017 ж

Сертификат

6

Доцент т.и.к. Г.Максытова ж/а Мергенбаева Г

1. “Программаларды көз карандысыз аккредитациядан өткөрүү ж/а кесиптик илим берүүнү уюштуруу” семинары

ОшМУ 15.04.2017 ж

Сертификат

7

Окутуучу Э.Молдокулова

“Образовательная программа агенства гарантии качества в сфере образования” EDNET

ОшМУ 1.11.2017

Сертификат

9.Факультет, кафедралар тарабынан өткөрүлгөң илимий конференциялар, семинарлар, жана чыгармачылык иштердин натыжайлугу.

Аталышы

Иш чаранын тиби

Өткөрүлгөн жери жана убактысы

Уюштуручулар жана катышуучулар

1

“Ыйман,адеп жана маданият жылына” ж/а КРнын эл артисти Ж.Алибаевдин 70 жылдык маарекесине

“Илим жана искусство” жумалыгынын алкагында иш чаралар концерттик программалар жана көркөм көргөзмөлөр, конкурстар

ОшМУ искусство факультети апрель – май 2017ж

Ош драма театры

19 май

Факультеттин жамааты жана кафедралар

2

“Ыйман, адеп жана маданият” жылына карата концерттик программасы

“Маданият улуттун күзгүсү” деген темада концерттик программа

ОшГУискусство факультети 20 - апрель 2017ж

“Элдик музыкалык аспаптарда аткаруу жана ырдоо” “Музыкалык тарбиялоонун усулунун теориясы жана хорго дирижерлөө” кафедралары

4

“Ыйман,адеп жана маданият жылына карата иш чара.

Сүрөт көргөзмөсү

Ош областтык Т.Садыков атындагы көркөм сүрөт музейи

Феврал айы

“Сүрөт, чийү жана эмгек” кафедра доцент- сүрөтчүлөр: Эшбаев М., Марипов А., Ысмайилов М., окутуучулар Джумакулов Т., Урманов И Мамараимов К.,

Оморкулов

5

КР нын Эл артисти Ж. Алибаевдин 70 жылдык маарекесине арналган сүрөт жана декоративдик колдонмолор боюнча студенттердин иштеринин отчеттук көргөзмө - конкурсу

Концерттик программалар жана көркөм көргөзмөлөр, конкурстар

ОшГУискусство факультети 21 - апрель 2017ж

Факультеттин жамааты жана “Сүрөт, чийү жана эмгек” кафедрасы

10.Студенттик илимий-изилдөө иштерин уюштуруунун мазмуну, сапаты, формалары, жыйынтыгы жана көзөмөлдөө: Дипломдук иштин темалары.

Студенттердин илимий-изилдөө иштери негизинен окуу планына байланыштуу рефераттарды, курстук жана дипломдук иштерди аткаруу жана коргоо боюнча окуу графигинин негизинде бул иштерди студенттер ийгиликтүү өз убагында аткарышууда.

Костюмду көркөм долборлоо жана Көркөм сүрөт өнөрү адистиктеринин дипломдук жана курстук иштери ОшМУнун №2 бюллетенине ылайык курстук иштерди (проекттерди) жана дипломдук иштерди (проекттерди) жазуу боюнча методикалык рекомендациялардын жана адистиктердин өзгөчөлүктөрүн эсепке алуу менен усулдук көрсөтмөлөрдүн негизинде аткарылат. Кафедралардын курстук жана дипломдук иштердин темалары, аткарылышы жана сапаты кафедранын атайын отурумундарында талкууланган жана бекитилген. “Сүрөт,чийү жана эмгек” кафедрасында 120 дан ашык дипломдук иштер бекитилип корголгон.

1.“ Музыкалык тарбиялоо усулу, теориясы жана хорду дирижерлөө» кафедрасынын

студенттерди илимий-изилдөө иштеринин темасы жана жетекчилери.

Ф.И.О.

руководителей

Тема

доклада

Ф.И.О.

студента

1

Иметов Б. И.

“Манас”эпосун айтуучулар

Султанбек к Айдана 3-курс

2

Сагымбаева К. С.

Балдар хорлорунун бөлүнүшү

Толкун к.Нуриза 3-курс

3

Бактыбек к М.

Өлчөмдөрдү көрсөтүү

Алмазбек к. Толкунай 2-курс

4

Мангиева Ф. А.

Н.Борошев жана анын шакирттери

Алмазбек к. Толкунай 2-курс

5

Усенбаев Э. У.

“Музыкалык тарбия берүү, бала дүйнөсүндө кооздук менен сулуулукту калыптоонун негизи.

Мамасыдык к Айганыш 4-курс

6

Ахмедов А.С.

Дирижерлөөдөгү негизги каражаттар

Түркбай к. Кылымай 1-курс

7

Бегиева У.

Жаштардын оюн-зоок ырлары

Бахти уулу Сыймык 2-курс

11. Факультеттин илимий- чыгармачылык иш аракеттери

1.“Ыйман, адеп жана маданият” жылына жана КРнын Эл артисти Жолболду Алибаевдин 70 жылдык маарекесине карата өтүлгөн илимий чыгармачылык иш чаралары

Быйыл 2017окуу жылынын башынан факультетте “ Ыйман, адеп жана маданият” жылына жана КРнын эл артисти Жолболду Алибаевдин 70 жылдык маарекесине карата илимий-чыгармачылык багыттагы иш планы боюнча бир топ иш чаралар өтүп жатты. Булар; февраль айы ичи студенттердин арасында боюнча тарбиялык саатар өтүлдү. Ыйман, адеп жана маданиятынын тарыхы боюнча факультетте музыкалык кечелер уюштурулду.

КР нын эл артисти Ж. Алибаевдин 70 жылдык маарекесине карата иш чаралар өтүлүп жатты. Булар: 28- март күнү “ Элдик музыкалык аспаптарда аткаруу жана ырдоо” кафедрасынын окутуучулар жамааты КРнын эл артисти Ж. Алибаевди студенттер менен жолугуушусун жана концерттик программасын өткөрүштү. Ошондой эле “Сүрөт, чийү жана эмгек” кафедрасынын окутуучулары Төрөгелдиева Кимия, Турдубаева Зура, студенттери менен “Ош шаарынын айымдардын чыгармачылык иштери” атту көргөзмөгө, 6- март күнү өзүнүн кол өнөрчүлүк, сүрөт, графика иштери менен катышышты. Бул көргөзмө Ош облустук Көркөм Сүрөт музейинде өтүлдү.

“Ыйман, адеп жана маданият жылына жана КРнын Эл артисти Жолболду Алибаевдин 70 жылдык маарекесине карата 17- апрелден 28 апрелге чеинки өтүлгөн “ Илим жана искусство” жумалыгынын иш чаралары өттү. 19 май айы Ош шаарынын драма театрда КР нын эл артисти Ж. Алибаевдин 70 жылдык маарекесине карата чоң концерттик кече өткөрүлдү.

17- апрель күнү факультете «Илим жана искусство» жумалыгынын ачылышы болуп өттү. Бул жумалык“ Ыйман, адеп жана маданият жылына жана КРнын эл артисти Жолболду Алибаевдин 70 жылдык маарекесине арналган концерттик залда пленардык жыйын өтүлдү.

“Сүрөт, чийү жана эмгек” кафедрасынын улук окутуучусу Төрөгелдиева Кимия “Кийинүү маданияты жана азыркы учурдагы киймдердин стилдери” деген темада өзүнүн илимий -чыгармачылык семинарын өткөрдү.

18-апрель күнү концерттик залда “Ыйман, адеп жана маданият” жылына карата “Музыкалык тарбиялоонун усулу, теориясы жана хорду дирижерлөө кафедрасынын улук окутуучусу Ф.А. Мангиева “Амандашуу адеби” деген темадагы илимий – чыгармачылык лекциясы жана концерттик программа өтүлдү. Бул иш чара маанилүү жана кызыктуу өттү, слайдтар менен камтылып студенттердин концерттик номерлери көрсөтүлдү.

19-апрель күнү - Факультеттин окутуучулардын жана студенттердин илимий баяндамалары боюнча илимий семинар: Темасы “Искусство багытындагы мугалимдерди даярдоо жана музыка, сурөт-чийү сабактарын мектепте окутуунун проблемалары” деген темада илимий семинарлар өтүлдү. Бул иш чара Элдик музыкалык аспаптарда аткаруу жана ырдоо”, “Музыкалык тарбиялоо усулу, теориясы жана хорду дирижерлөө”,Сүрөт,чийү жана эмгек”кафедраларында өткөрүлдү.

20- апрель күнү Концерттик залда 4- курстун студенттердин “ Ыйман, адеп жана маданият” жылына карата концерттик программасы өткөрүлдү.

21 -апрель күнү 1.КР нын эл артисти Ж. Алибаевдин 70-жылдык маарекесине арналган сүрөт жана декоративдик колдонмолор боюнча студенттердин иштеринин отчеттук көргөзмө - конкурсу жана “Эң мыкты дизайнер” конкурстар жогорку дегээлде өтүлдү.“Сүрөт, чийүү жана эмгек» кафедрасы уюштурган жаш дизайнерлердин конкурсуна “Көркөм костюмду долборлоо”, “Дизайн”,”Графика, живопись, ДКӨ жана ИЗО адистиктеринин 1-курстан 5-курска чейинки студенттер активдүү катышышты (жооптуулар кафедра башчысы Г.Максытова, окутуучулар З.Турдубаева, А.Кушбакова, К.Төрөгелдиева, М.Мамазаиров, А.Оморкулов, М. Эшбаев, А.Марипов, М.Мамытов, И.Урманов).

25- апрель күнү “Музыкалык тарбиялоо усулу, теориясы жана хорду дирижерлөө” кафедрасынын профессор – окутуучулук жамаатын отчеттук концерти өткөрүлдү. Бул концерттик программада хор жамааттары, окутуучулардын вокалдык ансамблдери жана жеке номерлер аккордеон, гитара, саксофон аспаптар менен коштосунда музыкалык чыгармалар жаңырды.

28- апрель күнү “Илим жана искусство” жумалыгынын жабылышы ; “Элдик муз. аспаптарда аткаруу ж/а ырдоо” кафедрасынан даярдаган “Эн мыкты аткаруучу -2017ж” студенттер арасындагы жыйынтыктоо конкурсу өткөрүлдү. Негизи бул конкурс 1.“Нег.муз.аспапта(фортепиано,аккордеон,комуз).,

2. Вокалдык ырдоо., 3.Эстрада жанры.,4.Фольклор., 6.Элдик ырдоо” номинациялар боюнча өтүлдү .

Женүүчүлөр сыйлуу белектер, диплом жана китеп, музыкалык дисктер менен сыйланышты. Булар; 2-курс Маруп у Калдар.,Толкун к Нуриза., Якубжанова Нигора 2 курс .,4 курс Романов Имилямин., Сейитбек у Муханбет, Надирбек кызы Наргиза, Алмазбек кызы Толкунай ж.б., сыйланышты.

2.“Элдик музыкалык аспапта аткаруу жана ырдоо”кафедрасы

Кафедранын окутуучулары доценттер Б.О.Абдувалиев., И.Бакиров. ,М.Шукуралиева., Э.Талипов., А.Кожомжаров, Ж.Мойдунов., улук окутуучулар А.Инамбекова., Ж. Атабаева, Д. Ыразаков ж.б. өзүнүн чыгармачылыгы боюнча катышып жана телеканалда тартылып жүрүшөт.

Ар бир окутуучу өзүнүн студентери менен отчеттук концерттерди өткөрүштү булар: доцентер А.Кожомжаров., Абдувалиев Б., Шүкүралиева., Ж.Мойдунов ж.б., улук окутуучу А.К.Нурбаева ж/а окутуучу Д.Ыразаков май айында студеттердин арасында “Жылдын мыкты аткаруучу”-2017ж конкурстун иш аракеттерин уюштурушту. 8- декабрь айында кафедра тарабынан уюштурган М1-15 тайпасы 3 курстун студенттери Н. Якубжанова .,М.Калыбеков., М.Мирзаевдин “ Песня и любовь” деген темада эстрадалык концерттик программасын тартуулашты, окуутучулары доценттер Шүкуралиева М., Кожомжаров А.

“Ыйман, адеп жана маданият” жылына карата кафедрада илимий-чыгармачылык семинар өткөрүлүп окутуучулардын илимий-усулдук макалалары окулду. Доцент Кожомжаров А., улук окутуучулар М.Осмоналиев, Ж. Мойдунов Ош шаарындагы аянтчада болгон Нооруз майрамына, 9-май жениш күнүнө,31-август КР нын эгемендүүлүк күнүнө,5-октябрь Ош шаарынын күнүнө уюштурулган жана музыкалык кечелерге активдүү катышышты.

“Элдик музыкалык аспаптарда аткаруу жана ырдоо” кафедрасынын башчысы,улук окутуучусу Ж. Мойдунов ОшМУнун Ачык эшик” майрамына арналган иш чараларда “Жаштык” эстрада ансамбли менен катышышты ж/а “Мырзалар” тобу 2017ж 14-декабрында ОшМУнун педагогика кафедра тарабынан уюштурган Этнопедагогика боюнча илимий-практикалык конференциясына концерттик номерлери менен катышышты.

Доценттер Э.Талипов., М.Шүкүралиева., окутуучу Ж.Атабаева көптөгөн иш чараларга катышып булар: “Ынтымак”, “Керемет”, “Башат”, “Ош ТВ”, “Замана”, “ЭлТР” телеканалдарында, “Эл ФМ”, “Манас жанырыгы”, “ Ынтымак”ж.б. радиосунда өзүнүн чыгармачылыгы менен чыгып турушат

Улук окутуучу А.Нурбаева июнь айында өткөн ОшМУнун магистратурасынын атынан уюштурулган эл аралык илимий практикалык конференцияга катышып мыкты макала боюнча 3- даражадагы диплом жана ОшМУнун магистратурасын ийгиликтүү аяктагандыгы үчүн “Эң мыкты магистрант” сертификаты менен сыйланды.

3. “Музыкалык тарбиялоо усулу, теориясы жана хорду дирижерлөө” кафедрасы

Улук окутуучу П. Мангиева Теология факультети менен биргеликте “ Унутта калган улуттук аспаптар” деген темада семинар өткөрдү. Окутуучулар А. Ахмедов., Бактыбек к М. жыл ичи шаардык, обласстык иш чараларда озүнүн чыгармачылыгы менен катышып келишти.

4.Сүрөт,чийүү жана эмгек кафедрасы: Ош облустук Көркөм сүрөт музейинде феврал 2017 ж “ Сүрөт, чийү жана эмгек” кафедрасынын доценттери сүрөтчүлөр; Эшбаев М., Марипов А.,Джумакулов Т., окутуучулар Урманов И, Оморкулов А., Мамараимов К., Пленэр отчеттук-сүрөт көргөзмөсү,“ Ыссык-көлдүн көз ирмемдери” деген темада өтүлдү. Бул көргөзмөдө агайлардын өзүнүн чыгармачылык персоналдык көркөм иштери графика, живопись боюнча коюлду. Ошондой эле Ош облустук Көркөм сүрөт музейинде 2017 ж. 20 декабрда профессор Т.Кадырбаеванын 2 курстун ИЗО1-16 тайпасынын студенттеринин көргөзмөсү өткөрүлдү. Бул көргөзмөдө негизи студенттердин өзүнүн чыгармачылык персоналдык көркөм иштери графика, живопись боюнча коюлду.

Доцент Т.Джумакуловдун декоративдик монументалдык айкелдерине Кыргыз патент тарабынан 12- автордук күбөлүк берилди. Ч.Айтматовдун чыгармаларына айкели боюнча конкурска катышып финалдык бөлүгүнө чыгып 2017-жылдын май июнь айларында Бишкек шаарында скульпторлор группасы менен иштеп (10 адам) 100 мин сом байгелүү орунга ээ болду. Бул айкел Чолпон-Ата шаарында “Рух ордо” маданий борборуна орнотулду.

Профессор Кадырбаева Т ., жыл ичи бир топ илимий чыгармачылык иштерге активдүү катышты булар; 1.Фестиваль “Дестинация Исык-Куль” июль 17 август, Исыкк-куль областы с. Боконбаев. 2.Фестиваль “Дестинация Ош”г. Ош, Токтогул ат.паркы сентябрь 2017 ж. 3. Калы Р. (США) и Самидинов Алмаздын сүрөтчүлөрдүн көргөзмөсү (Жалал-Абад), Ош ш. областык музей август айы 2017 ж.

4. “Дизайнер конкурсу” окуу центр ИКРО (председатель жюри ). г. Ош, областык филармония октябрь 2017 ж. 5. Белгилүү жазуучу Ч.Айтматовго арналган Межвузовский конкурс Ош ш., “Киргизия” кинотеатры . 12 декабрь 2017ж.

Улук окутуучу Турдубаева Зуура ОшМУнун магистратурасынын атынан уюштурулган эл аралык илимий практикалык конференцияга катышып мыкты макала боюнча 2- даражадагы диплом жана ОшМУнун магистратурасын ийгиликтүү аяктагандыгы үчүн “Эң мыкты магистрант” сертификат менен сыйланды. Ошондой эле Турдубаева Зуура 8-мартка., Нооруз майрамдарына карата ж/а Кербен, Аксы, Бишкек, Ош, Бишкек ш., көргөзмөлөрүнө катышты.

Улук окутуучу Тешебаев Умидтин 2 - январь 2017 ж “Ажарлуу” деген өзү тарткан сүрөт иши Франция өлкөсүндө Париж ш. жарыка чыккан көркөм сүрөт иштери боюнча китебине басылып чыкты. Сүрөтчүлөр союзунун Оштогу бөлүмү тарабынан уюштурулган ж/а Т.Садыков ат.областтык сүрөт музейиндеги көргөзмөлөргө активдүү катышып келет.

3-курс ИЗО 1-14 тайпасынын студенткасы Самикулова Айтургандын жеке персоналдык көргөзмөсү апрель айында факультетте өткөрүлдү. Кафедранын мүчөлөрү: Т.Джумакулов., М.Исмайылов., М.Мамазаиров., А.Марипов.,У.Тешебаев., И.Урманов., М.Мамытов ж.б., “Эгемендүүлүк күнүнө” карата Сүрөтчүлөр союзунун Оштогу бөлүмүндө уюштурулган көргөзмөгө ж/а Т.Садыков ат. областтык сүрөт музейиндеги көргөзмөлөргө активдүү катышып турушат.

Окутуучу Мергенбаева Г . Бишкек ш. октябрь айында Республикалык күзгү көргөзмөгө ж/а 8 март майрамына карата Ош шаарында Т.Садыков ат. областтык сүрөт музейиндеги көргөзмөгө өзүнүн сүрөт иштери менен катышты.

4.Илим майрамына карата ОшМУнун илимий иштер боюнча жыйынтыктоочу” конференциясында, ОшМУнун “Жылдын мыкты илимий эмгеги” ж/а “Жаш окумуштулардын мыкты илимий эмгеги” конкурстун жыйынтыктоо боюнча “Элдик музыкалык аспаптарда аткаруу ж/а ырдоо” кафедрасынын доценти А.Кожомжаровдун “ Ак тилек” окуу китеби 1- орун алган үчун 3- мин сом акчалай сыйлык жана “Сүрөт,чийү ж/а эмгек” каф. доценти Т.Джумакулов 12 паттентер боюнча 5 - мин сом акчалай сыйлыктарга ээ болушту. Улук окутуучу Кушбакова Акинай илим ж/а искусство жумалыгында студенттердин киим дизайны боюнча мыкты коллекция иштерин көрсөткөн үчүн ОшМУнун Ардак грамотасы менен сыйланды.

“Ыйман, адеп жана маданият” карата жылында факультеттин окуутучулары өзүнүн чыгармачылыгы боюнча Элтр, КТР, шаардык, обласстык теле каналдарында тартылып жүрүштү. Негизинен искусство факультетинин жамааты чыгармачылык иштер менен алектенет. Элибиздин, маданиятын, көркөм жана музыкалык искусствосун жайылтуу максатында студенттер жана окутуучулар курамы көркөм көргөзмөлөрдө, концерттик програмаларды массалык маалымат каражаттары аркылуу көбүнчө теле -радио берүүлөрдө тынымсыз чыгып турушат. Жыл ичинде көптөгөн концерттик програма, көргөзмөлөргө катышышат.

Илимий иштери боюнча декандын орун басары улук окут: А.К. Нурбаева