Илимий иш - пландар

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ

БЕР ҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ

ОШ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ

Искусство факультета

2018 - 2019 окуу жылы ү ч > ү н Музыкалык тарбиалоонун усулу, теориисы ж/а хорду дирижерл өө кафедрасынын ормий жана чыгармачылык ишмерд үү л ү г ү н ү > н иш планы

ИЛИМИЙ ЖАНА ЧЫГАРМАЧЫЛЫК

ИШ ПЛАНЫ

< strong>

Уюштуруу иштери

Аткаруу

мөө н ө т ү

Жооптуулар

1

Кафедранын ормий иш-пландарын тактоо жана бекитүү. Илимий-практикалык семинар – конференциялардын темаларын бекитүү жана окутуучулардын илимий-чыгармачылык иштерин бекитүү

Сентябрь

Кафедранын отурумунда, ормий иштери боюнча жоопту

2

Кафедранин ормий иш-чараларынок координациилоо жана ормий-изилдөө жана чыгармачылык иштеринин аткарылышын көзөмөлдөө.

Сентябрь, октябрь

Кафедра башчысы, ормий баш иштери боюнча жоопту

3

Жаш окутуучуларын илим изилдөө иштеринин темаларын талкулоо жана отчеттук чыгармачылык кечелердин

Жыл ичинде

Кафедра башчысы, ормий баш иштери боюнча жоопту

4

Илимий темалар менен иштеп жаткан студенттерге, аспиранта жана магистранттарга семинарарды уюштуруу

Ар бир айда

Кафедра башчысы, ормий баш иштери боюнча жоопту

5

Студенттердин дипломдук иштеринин темаларын талкулоо жана бекитүү

Октябрь, ноябрь

Кафедра башчысы, ормий баш иштери боюнча жоопту

6

Мугалимдер күнүнө арналган жаш окумуштуулардын жана аспирантардын илимий-теориялык конференциясына катышуу

Октябрь

Кафедранын жамааты илимий иштери боюнча жоопту

7

ОшМУнун 80 жылдык маарекесине арналган салтанаттуу иш - чараларына катышуу, факультет иш аракеттерди уюштуруу

Февраль,

май, сентябрь

Каф.башчысы, ормий иштери боюнча жоопту

8

Университетин,шаардык, облустук, республикалык денгелдеги иш чараларга катышуу.

Жыл ичиндеги

Кафедранын жамааты илимий иштери боюнча жоопту

9

Залкар жазуучу,Ч.Айтматовдун 90- жылдык маарекесине карата ормий жана маданий иш чараларга катышуу жана уюштуруу

Жыл ичи

Улук окут. Ф. Мангиева, А.К. Нурбаева,

2

Илимий- изилд өө иштери

9

«Жылдын мыкты ормий эмгеги» жана «Жаш окумуштулардын мыкты ормий эмгеги» конкурс кафедранын окутуучуларын катыштыруу

Ноябрь

Кафедранын жамааты илимий иштери боюнча жоопту

10

ОшМУнун «Жарчысына» кафедранын окутуучулардын магистрантардын, аспиранттардын илимий баяндамаларын чогултуу жана жарыка чыгаруу

Ноябрь, Июнь

Каф.башчылары, улук окутуучу А. К. Нурбаева

11

Факультет «Илим жана Искусство» жумалыгынын иш аракеттерин катышуу. Отчеттук жана чыгармачылык концерттерди, көргөзмөлөрдү уюштуруу жана өткөрүү

апрель, май

Каф.башчысы, ормий иштери боюнча жоопту

12

Кафедранын ормий жана чыгармачылык иштерин көзөмөлдөө, алынган ормий жойынтыктарды талкулоо жана аларды окуу процесине кыргызүү жана жайылтуу

Жыл ичинде

Каф.башчысы, ормий иштери боюнча жоопту

13

2015-16 жыл үчүн факультетинин илимий иштери боюнча жылдык отчеттун даярдоо

Декабрь, Июнь

Каф. башчылары улук окутуучу А.К. Нурбаева

14

Факультеттин окутуучуларын ОшМУнун, «Илим күнүнө»арналган ормий конференция катышуусу. Концертная программа жана көргөзмөнү өткөрүү

Ноябрь

Каф.башчылары, улук окутуучу А.К. Нурбаева

3

Аспиранттар жана изден үү ч ү л ө р менен ишт өө

15

Аспиранттарды, магистрантарды аттестациялоо жана жыл ичинде аткарган отчетторун кафедраларда угуу

Ноябрь,

Декабрь, Июнь

Каф.башчысы

16

Илимий макала жазуу боюнча семинарарды өткөрү

Жыл ичинде

Кафедра башчысы,

17

Магистрдика диссертации темаларын кафедраларда тактоо жана талкулоо

декабрь, май

Кафедра башчысы

18

Аспиранттардын ормий баяндамаларын кафедраларда талкулоо жана жарыка чыгаруу

Жыл ичинде

4

Студенттердин илимий – изилд өө иштери

<р> 19

Студентерди жана магистрантарды ормий-теориялык конференцияларга даярдоо жана катыштыруу

Жыл ичинде

Каф. башчылары,

улук окутуучу А.К. Нурбаева

20

Илим жумалыктарынын,тик олимпиадаларын студент “Мыкты ормий эмгек ” жана “ Жаш окумуштуулар , студенттердин арасында өткөрүлгөн мыкты илимий эмгек»конкурсуна катыштыруу жана уюштуруу

Жыл ичинде

Каф. башчылары,

улук окутуучу А.К. Нурбаева

21

Студенттердин аймактык олимпиадага даярдоо жана иш аракеттерин өткөрүү

Апрель

Каф.башчылары, улук окутуучу А.К. Нурбаева

22

Үчүнчү аймактык студенттик илимий конференциясына катышуу жана иш чараларын өткөрүү

Октябрь

Каф.башчылары, улук окутуучу А. К. Нурбаева

23

Предметтер жана адистиктер боюнча олимпиадага катыштыруу жана кароо-конкурс,фестивальдарга катышуу

Жыл ичинде

Каф.башчылары, улук окутуучу А. К. Нурбаева

24

Илимий жана чыгармачылык командировкаларды, отпускаларды жана стажировкаларды уюштуруу. Конкурс жана көргөзмөлөргө студенттерди катыштыруу

Жыл ичинде

Каф.башчылары, улук окутуучу А. К. Нурбаева

25

Студенттердин ормий –чыгармачылык макалаларын басмадан чыгаруу жана студенттерди ОшМУнун ормий конференцияларга катыштыруу

Жыл ичинде

Каф.башчылары, улук окутуучу А. К. Нурбаева

5

Чыгармачылык иштери

26

Факультеттин магистрант -сүрөтчүлөрдүн персоналдык көргөзмөлөрүн уюштуруу жана иш аракеттерине катышуу

Апрель

Каф. башчылары, улук окутуучу А.К.Нурбаева

27

Окутуучулардын чыгармачыл отчеттук концертерин уюштуруу жана өткөрүү. Студент -магистрантардын илимий семинарларын жана концертин өткөрүү

Март, апрель

Каф. башчылары,

улук окутуучу А.К.Нурбаева

28

Студенттердин жекече академик- концерттерин уюштуруу менен музыка-тематикалык лекция- концерттерди жана иш аракеттерин өткөрүү

апрель, май

Кафедра чалары,башулук окутуучу А.К. Нурбаева

29

«Эё мыкты дизайнер , стилист , сүрөтчү - 2017- конкурс уюштуруу жана өткөрүү. Конкурс «Мыкты аткаруучу -2017» өткөрүү

Апрель

Каф.башчылары, улук окутуучу А.К. Нурбаева

30

Студентердин мода- сурөт, ормий чыгармачылык көргөзмөлөрүн, отчеттук концерттерин уюштуруу

Май

Каф.башчылары

улук окутуучу А.К. Нурбаева

31

Илимий - изилдөө иштерин жана илимий педагогикалык кадрларды даярдоонун жыйынтыгын чыгаруу. Факультеттин отчеттук концертин жана көргөзмөлөрдү уюштуру.

Июнь,

июль

Деканат,каф. башчылары, улук окутуучу А.К. Нурбаева

СУНУШ:

Кафедралардын окутуучулардын илимий эмгектерди бир жылда эки жолу басмага чигаруу .

Кафедраларда студенттик илимий иштерин жандандыруу жана конференцияларга катыштыруу

ЧЕЧИМ

Илимий ишери боюнча декандын орун басары Нурбаева А.К. ормий иш планы талкулансын жана бекитилсин.


КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ

БЕР ҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ

ОШ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ

Искусство факультета

2020 - 2021 окуу жылы үчүн илимий жана чыгармачылык ишмердүүлүгүнүн

ИШ ПЛАНЫ

ИЛИМИЙ ЖАНА ЧЫГАРМАЧЫЛЫК

ИШ ПЛАНЫ

< граница таблицы = "1" Cellspacing = "0" cellpadding = "0" width = "690" >

< td width = "406" valign = "top" >

Уюштуруу иштери

Аткаруу

мөө н ө т ү

< р> <сильный>Жооптуулар

1

Кафедралардын ормий иш-пландарын тактоо жана бекитүү. Илимий-практикалык семинар – конференциялардын темаларын бекитүү жана окутуучулардын илимий-чыгармачылык иштерин бекитүү.

Сентябрь

Деканат, кафедра башчылары декандын орун басары улук окут.Нурбаева А.К.

2

Кафедралардын ормий иш-чараларын координациялоо жана факультет ормий-изилдөө жана чыгармачылык иштеринин аткарылышын көзөмөлдөө.

Сентябрь, октябрь

Деканат, кафедра башчилары, улук окут. Нурбаева А.

3

ОшМУда илимий семинарларга жана конференцияларга катышуу. Факультет ормий – практикалык конференциирды жана отчеттук чыгармачылык кечелерди уюштуруу жана өткөрүү.

Жыл ичинде

Деканат,каф. башчылары, улук окут. Нурбаева А.К.

4

Илимий эмгектерди жарыкка чыгарууну, чыгармачылык сапарларга барууну каржылоо максатында түрдүү фонддор менен уюмдар тарабынан жарыяланган конкурстарга катышуу жана грантарды алуу үчүн долбоорлорду сунуш кылуу.

Жыл ичинде

Деканат, каф.башчылары, улук окут. Нурбаева А.К.

5

Даталуу майрамдарга карата ормий конференцииларды уюштуруу жана концертик программы, көргөзмөлөрдү өткөрүү.

Жыл ичинде

Каф.башчылары, улук окут. Нурбаева А.К.

6

Мугалимдер күнүнө арналган жаш окумуштуулардын жана аспирантардын илимий-теориялык конференциясына катышуу жана майрамдык концертин өткөрүү.

Октябрь

Каф.башчылары, улук окут. Нурбаева А.К.

7

РИНЦке кафедранын мүчөлөрүн катоо,иш аракеттерин улантуу жана «Web of Science», Scopus»системаларынка катталуу ж/а ормий макалаларды жарыкка чыгарууну улантуу.

Жыл ичинде

Каф.башчылары, улук окут.Нурбаева А.К

8

Илимий эмгектерди жарыкка чыгаруу масласелерин жана паттентер боюнча иш аракеттерди уюштуруу.

Жыл ичинде

Каф.башчылары, улук окут. Нурбаева А.К.

9

Университетин, шаардык, облустук, республикалык денгээлдеги маданий иш чараларга катышуу.

Жыл ичинде

Деканат, улук окут Нурбаева А.К.

10

ОшМУнун салтанаттуу иш - чараларына катышуу жана факультет иш аракеттерди уюштуруу

Октябрь, ноябрь

Деканат, улук окут.Нурбаева А.К.

2

Илимий- изилдөө иштери

12

«Жылдын мыкты ормий эмгеги» жана «Жаш окумуштулардын мыкты ормий эмгеги» конкурс факультета окутуучуларын катыштыруу

Ноябрь

Каф.башчылары, улук окут. Нурбаева А.К.

13

«ОшМУнун Жарчысына» кафедралардын окутуучулардын, магистрантардын, аспиранттардын илимий баяндамаларын чогултуу жана чыгаруу. Көркөм, ормий-чыгармачыл иштерди топтоо жана жарыка чыгаруу.

Ноябрь, Июнь

Каф.башчылары, улук окутуучу Нурбаева А.К.

14

Факультет «Илим жана искусство» жумалыгынын иш- аракеттерин өткөрүү. Отчеттук жана чыгармачылык концерттерди, көргөзмөлөрдү уюштуруу жана өткөрүү.

апрель, май

Каф.башчылары, улук окут. Нурбаева А.К.

15

Кафедралардын илимий жана чыгармачылык иштерин көзөмөлдөө, алынган ормий жыйынтыктарды талкуулоо жана аларды окуу процесине кыргизүү жана жайылтуу.

Жыл ичинде

Каф.башчылары улук окутуучу Нурбаева А.К.

15

2020-21 окуу жыл үчүн факультетин илимий иштери боюнча жылдык отчеттун даярдоо жана факультетин Окумуштулар Кенешинин жойынында баяндама жасоо

Декабрь, Июнь

Каф. башчылары улук окут. Нурбаева А.К.

16

Факультеттин окутуучуларын ОшМУнун, «Илим күнүнө» арналган ормий конференция катышуу

Ноябрь

Каф.башчылары, улук окут. Нурбаева А.К.

17

Окуутуучулардын жекече академиялык концерттерин уюштуруу менен музыка-тематикалык лекция- концерттердин иш- аракеттерин өткөрүү.

Март

Апрель

Каф.башчылары, улук окут.Нурбаева

3

Автор жана изденүүчүлөр менен иштөө

18

Аспиранттарды, магистрантарды аттестациялоо жана жыл ичинде аткарган отчетторун кафедраларда угуу, окуусун көзөмөлгө алуу.

Ноябрь,

Декабрь, Июнь

Каф.башчылары,

улук окут. Нурбаева А.К.

19

Эл аралык илимий байланыштарды күчөтү, интернет аркылуу, фонддор, проектер менен иш алып баруу жана эл аралык конкурсарга, фестивалдарга жана көргөзмөлөргө катышуу

Жыл ичинде

Кафедра башч., улук обашкут. Нурбаева А.К.

20

Жаш окутуучуларды аспирантурага жана илимий-изилдөө иштерине тартуу, изденүүчүлөрдүн, аспиранттардын ормий темаларын өз убагында көзөмөлдөө жана тактоо

Октябрь, ноябрь, май

Кафедра чалары, башулук окут. Нурбаева А.К.

21

Аспиранттардын ормий баяндамаларын кафедраларда талкуулоо жана жарыкка чыгаруу. Илимий жана чыгармачыл иштерине көмөк көрсөтүү.

Жыл ичинде

Кафедра чылар улбашук окут.Нурбаева А.К.

22

Факультет магистранттардын жыл ичинде даярдаган концертик программалардын жана көргөзмөлөрдүн иш аракеттерин уюштуруу жана өткөрүү.

Жыл ичинде

Кафедра чалары, башулук окут. НурбаеваА.К.

4

Студенттердин илимий – изилдөө иштери

23

Студентерди жана аспиранттарды ормий-теориялык конференцияларга даярдоо жана катыштыруу. Квалификациялык иштердин аткарылышын көзөмөлгө алуу.

Жыл ичинде

Каф. башчылары,

улук окут. А.К. Нурбаева

24

Студенттерге илимий макалаларды жана квалификациялык иштерди жазып үйрөтүү боюнча ормий семинарарды уюштуруп өткөрүү

Жыл ичинде

Ф.и.к.,доцент Боронбаев А.Ж., т.и.к., доцент Максытова Г.Т.

25

Илим жумалыктарынын, студенттик олимпиадаларын жаш окумуштуулар, студенттердин арасында өткөрүлгөн «Мыкты ормий эмгек» конкурс катыштыруу жана уюштуруу

Жыл ичинде

Каф. башчылары,

улук окут. Нурбаева А.К.

26

Студенттердин ормий – чыгармачылык макалаларын басмадан чыгаруу жана студенттерди ОшМУнун ормий конференцияларына катыштыруу

Жыл ичинде

Каф.башчылары, улук окут. Нурбаева А.К.

27

«Студент жана ормий –техникалык прогресс аттуу» 7- Аймактык студенттик илимий онлайн конференциясына студенттерди катыштыруу жана иш аракеттерин уюштуруу

Ноябрь

Каф.башчылары, улук окут. Нурбаева А.К.

28

Предметтер жана адистиктер боюнча олимпиадага даярдоо жана факультет кароо-конкурс, көргөзмөлөргө, фэстивалдарга катыштыруу

Жыл ичинде

Каф.башчылары, улук окут. А. К. Нурбаева

29

Илимий жана чыгармачылык командировкаларды, сапарларды жана стажировкаларды уюштуруу, катыштыруу.

Жыл ичинде

Каф.башчылары, улук окут. Нурбаева А.К.

5 Чыгармачылык иштер < /strong> - аракеттер

30

Факультеттеги магистрант – сүрөтчүлөрдүн жана Плэнерге катышкан профессордук – окутуучулардын курамынын персоналдык көргөзмөлөрдүн иш -аракеттерин уюштуруу.

Февраль, март

апрель, май

Каф. башчылары, улук окут. Нурбаева А.К.

31

Окутуучулардын студент менен бирге чыгармачыл отчеттук концертерин,сүрөт,мода көргөзмөлөрүнүн уюштуруу жана өткөрүү. Жекече окутуучулардын отчеттук кечелерин уюштуруу.

Март, апрель, май, июнь

Каф. башчылары,

улук окут. Нурбаева А.К.

32

Даталуу күндөргө арнап кафедралардын окутуучулардын отчеттук концертик программалардын жана көргөзмөлөрдүн иш- аракеттерин уюштуруп өткөрүү.

Жыл ичинде

Деканат, кафедра башчилары,улук окут. Нурбаева А

33

2021-окуу жылы белгилүү залкар композиторлордун чыгармачылыгына байланыштуу тегерек столдорду, семинарарды, концертик кечелерди, көргөзмөлөрдү ж.б, иш -чараларды уюштуруу.

Жыл ичинде

Деканат, кафедра башчилары,улук окут. Нурбаева А.К.

34

Студенттердин жекече академиялык концерттерин уюштуруу менен сүрөт, мода- подиум иш- аракеттерин өткөрүү.

Жыл ичинде

Каф. башчылары,

улук окут. Нурбаева А.К.

35

«Эң мыкты дизайнер, стилист , сүрөтчү - 2021- конкурс уюштуруу жана өткөрүү. Конкурс «Мыкты аткаруучу -2021» өткөрүү.

Апрель

Каф.башч ылары, улук окут. Нурбаева А.К

36

Студенттердин мода, сурөт, дизайн жана кол өнөрчүлүк илимий – изилдөө, чыгармачылык көргөзмөлөрүн жана отчеттук концертерин уюштуру.

Май

Каф.башчылары

улук окут. Нурбаева А.К.

37

Илимий изилдөө иштерин жана ормий - педагогикалык кадрларды даярдоонун жыйынтыгын чыгаруу. Факультеттин отчеттук концертин жана көргөзмөлөрдү уюштуру.

Июнь,

июль

Деканат, каф. башчылары, улук окут. Нурбаева А.

Искусство факультетинин деканы т.и.к., доцент Маразыков Н.К.

Искусство факультетинин илимий-чыгармачылык иштери боюнча декандын орун басары улук окутуучу: Нурбаева А.К.

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ

БЕР ҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ

ОШ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ

Искусство факультета

2021 – 2022 окуу жылы үчүн илимий жана чыгармачылык ишмердүүлүгүнүн

ИШ ПЛАНЫ

ИЛИМИЙ ЖАНА ЧЫГАРМАЧЫЛЫК

ИШ ПЛАНЫ

< граница таблицы = "1" Cellspacing = "0" cellpadding = "0" ширина = "699" >

Уюштуруу иштери

Аткаруу

мөө н ө т ү

Жооптуулар

1

Кафедралардын ормий иш-пландарын тактоо жана бекитүү. Илимий-практикалык семинар – конференциялардын темаларын бекитүү жана окутуучулардын илимий-чыгармачылык иштерин бекитүү.

Сентябрь

Деканат, кафедра башчылары декандын орун басары доцент

Нурбаева А.К.

2

Кафедралардын ормий иш-чараларын координациялоо жана факультет ормий-изилдөө жана чыгармачылык иштеринин аткарылышын көзөмөлдөө.

Сентябрь, октябрь

Деканат, кафедра башчылары, доцент Нурбаева А.К.

3

ОшМУда илимий семинарларга жана конференцияларга катышуу. Факультет ормий – практикалык конференциирды жана отчеттук чыгармачылык кечелерди уюштуруу жана өткөрүү.

Жыл ичинде

Деканат, каф. башчылары, доцент Нурбаева А.К.

4

Илимий эмгектерди жарыкка чыгарууну, чыгармачылык сапарларга барууну каржылоо максатында түрдүү фонддор менен уюмдар тарабынан жарыяланган конкурсная катышуу.

Жыл ичинде

Деканат, каф. башчылары,

доцент Нурбаева А.

5

Даталуу майрамдарга карата ормий конференцииларды уюштуруу жана концертик программы, көргөзмөлөрдү өткөрүү.

Жыл ичинде

Деканат,каф.

башчылары, доцент Нурбаева А.

6

Мугалимдер күнүнө арналган жаш окумуштуулардын жана аспирантардын илимий-теориялык конференциясына катышуу жана майрамдык концертин өткөрүү.

Октябрь

Деканат, каф.башчылары, доцент Нурбаева А.

7

Россиядагы вуздар менен уюштурулган илимий конференцияларга окутуучуларды катыштыруу (Чувашия,Чебоксары ж.б.)

Ноябрь, апрель, май

Деканат, каф.башчылары, доцент Нурбаева А.

8

РИНЦке кафедранын мүчөлөрүн катоо,иш аракеттерин улантуу жана «Web of Science», Scopus»системаларынка катталуу ж/а ормий макалаларды жарыкка чыгарууну улантуу.

Жыл ичинде

Каф.башчылары, доцент Нурбаева А.

9

Илимий эмгектерди жарыкка чыгаруу масласелерин жана паттентер боюнча иш аракеттерди уюштуруу.

Жыл ичинде

Каф.башчылары, Нурбаева А.

10

Университетин, шаардык, облустук, республикалык денгээлдеги маданий иш чараларга катышуу.

Жыл ичинде

Деканат, каф.башчылары Нурбаева А.К.

11

ОшМУнун салтанаттуу иш - чараларына катышуу жана факультет иш аракеттерди уюштуруу

Октябрь, ноябрь

Деканат, каф.башчылары Нурбаева А.К.

2

Илимий – иилдөө жана чыгармачылык иштери

12

«Жылдын мыкты ормий эмгеги» жана «Жаш окумуштулардын мыкты ормий эмгеги» конкурс факультета окутуучуларын катыштыруу

Ноябрь

Каф.башчылары, Нурбаева А.К.

13

«ОшМУнун Жарчысына» кафедралардын окутуучулардын, магистрантардын, аспиранттардын илимий баяндамаларын чогултуу жана чыгаруу. Көркөм, ормий-чыгармачыл иштерди топтоо жана жарыка чыгаруу.

Ноябрь, Июнь

Деканат, каф.башчылары, Нурбаева А.К.

14

Факультет «Илим жана искусство»-22 жумалыгынын иш- аракеттерин өткөрүү. Отчеттук, чыгармачылык концерттерди, көргөзмөлөрдү уюштуруу жана өткөрүү.

апрель, май

Деканат, каф.башчылары

Нурбаева А.К.

15

Кафедралардын илимий жана чыгармачылык иштерин көзөмөлдөө, алынган ормий жыйынтыктарды талкуулоо жана аларды окуу процесине кыргизүү жана жайылтуу.

Жыл ичинде

Деканат, каф.башчылары, Нурбаева А.К.

15

2021-22 окуу жыл үчүн факультетин илимий иштери боюнча жылдык отчеттун даярдоо жана факультетин Окумуштулар Кенешинин жойынында баяндама жасоо

Декабрь, июнь

Каф. башчылары, Нурбаева А.К.

16

Факультеттин окутуучуларын ОшМУнун, «Илим күнүнө» арналган ормий конференция катышуу

Ноябрь

Деканат, каф.башчылары, Нурбаева А.К.

17

Студенттердин жекече академиялык концерттерин уюштуруу менен секция боюнча тематикал лекция- концерттердин иш аракеттерин өткөрүү.

Март,

апрель,май

Каф.башчылары, Нурбаева А.К.

18

Профессордук - окутуучулардын курамдын чыгармачылык отчеттук концертерин уюштуруу жана иш аракеттерин өткөрүү.(А. Ахмедов, Б.Иметов ж.б.)

ноябрь, декабрь,

апрель.май

Деканат, каф.башчылары, Нурбаева А.К.

3

Автор жана изденүүчүлөр менен иштөө

19

Аспиранттарды, магистрантарды аттестациялоо жана жыл ичинде аткарган отчетторун кафедраларда угуу, окуусун көзөмөлгө алуу.

Ноябрь,

Декабрь, Июнь

Каф.башчылары,

Нурбаева А.К.

20

Эл аралык илимий байланыштарды күчөтү, интернет аркылуу, фонддор, проектер менен иш алып баруу жана эл аралык конкурсарга, фестивалдарга жана көргөзмөлөргө катышуу

Жыл ичинде

Деканат, каф. башчылары, Нурбаева А.К.

21

Жаш окутуучуларды аспирантурага жана илимий-изилдөө иштерине тартуу, изденүүчүлөрдүн, аспиранттардын ормий темаларын өз убагында көзөмөлдөө жана тактоо

Октябрь, ноябрь, май

Кафедра чылары, Нурбашбаева А.К.

22

Аспиранттардын ормий баяндамаларын кафедраларда талкуулоо жана жарыкка чыгаруу. Илимий жана чыгармачыл иштерине көмөк көрсөтүү.

Жыл ичинде

Каф. башчылары, Нурбаева А.К.

23

Факультет магистранттардын жыл ичинде даярдаган концертик программалардын жана көргөзмөлөрдүн иш аракеттерин уюштуруу жана өткөрүү.

Жыл ичинде

Деканат, каф. башчылары, Нурбаева А.К.

4

Студенттердин илимий – изилдөө иштери

24

Студентерди жана аспиранттарды ормий-теориялык конференцияларга даярдоо жана катыштыруу. Квалификациялык иштердин аткарылышын көзөмөлгө алуу.

Жыл ичинде

Деканат, каф. башчылары,

Нурбаева А.К.

25

Студенттерге илимий макалаларды жана квалификациялык иштерди жазып үйрөтүү боюнча ормий семинарарды уюштуруп өткөрүү

Жыл ичинде

Деканат, каф.башчылары. Нурбаева А.К.

26

Илим жумалыктарынын, студенттик олимпиадаларын жаш окумуштуулар, студенттердин арасында өткөрүлгөн «Мыкты ормий эмгек» конкурс катыштыруу жана уюштуруу

Жыл ичинде

Деканат, каф. башчылары,

Нурбаева А.К

26

Студенттердин ормий – чыгармачылык макалаларын басмадан чыгаруу жана студенттерди ОшМУнун ормий конференцияларына катыштыруу

Жыл ичинде

Каф.башчылары, Нурбаева А.К.

27

«Студент жана ормий –техникалык прогресс аттуу» VIII - Аймактык студенттик илимий онлайн конференциясына студенттерди катыштыруу жана иш аракеттерин уюштуруу

Ноябрь

Каф.башчылары, Нурбаева А.К.

28

Предметтер жана адистиктер боюнча олимпиадага даярдоо жана факультет кароо-конкурс, көргөзмөлөргө, фэстивалдарга катыштыруу

Жыл ичинде

Деканат, каф.башчылары, Нурбаева А.К.

29

Илимий жана чыгармачылык командировкаларды, сапарларды жана стажировкаларды уюштуруу, катыштыруу.

Жыл ичинде

Деканат, каф.башчылары, Нурбаева А.К.

5 Чыгармачылык иштер < /strong> - аракеттер

30

Факультеттеги магистрант – сүрөтчүлөрдүн жана Плэнерге катышкан профессордук – окутуучулардын курамынын персоналдык көргөзмөлөрдүн иш -аракеттерин уюштуруу.

Февраль, март,

апрель, май июнь

Деканат, каф. башчылары, Нурбаева А.К.

31

Окутуучулардын студент менен бирге чыгармачыл отчеттук концертерин,сүрөт,мода көргөзмөлөрүнүн уюштуруу жана өткөрүү. Жекече окутуучулардын отчеттук кечелерин уюштуруу.

Март, апрель, май, июнь

Каф. башчылары,

улук окут. Нурбаева А.К.

32

Даталуу күндөргө арнап кафедралардын окутуучулардын отчеттук концертик программалардын жана көргөзмөлөрдүн иш- аракеттерин уюштуруп өткөрүү.

Жыл ичинде

Деканат, каф. башчылары,

Нурбаева А.К.

33

2022-окуу жылы белгилүү залкар композиторлордун, сүрөтчүлөрдүн чыгармачылыгына байланыштуу тегерек столдорду, семинарарды, концертик кечелерди, көргөзмөлөрдү ж.б, иш -чараларды уюштуруу.

Жыл ичинде

Деканат, кафедра башчылары Нурбаева А.К.

34

Студенттердин жекече академиялык концерттерин уюштуруу менен сүрөт, мода- подиум иш- аракеттерин өткөрүү.

Жыл ичинде

Каф. башчылары,

Нурбаева А.К.

35

«Эң мыкты дизайнер, стилист , сүрөтчү - 2022- конкурс уюштуруу жана өткөрүү. Конкурс «Мыкты аткаруучу -2022» өткөрүү.

Апрель

Деканат, каф.башчылары, Нурбаева А.К

36

Студенттердин мода, сурөт, дизайн жана кол өнөрчүлүк илимий – изилдөө, чыгармачылык көргөзмөлөрүн уюштуруу.

Май

Деканат, каф.башчылары

Нурбаева А.К.

37

Илимий изилдөө иштерин жана ормий - педагогикалык кадрларды даярдоонун жыйынтыгын чыгаруу. Факультеттин отчеттук концертин жана көргөзмөлөрдү уюштуру.

Июнь,

июль

Деканат, каф. башчылары, Нурбаева А.К.

Искусство факультетинин деканы т.и.к., доцент Маразыков Н.К.

<сильный> Искусство факультетинин илимий-чыгармачылык иштери боюнча декандын орун басары доцент: Нурбаева А.К.