Негизги иштери

 

Негизги жумушу

  Усулдук кенеш - бул факультеттин эң негизги структурасы. Жалпы иш чараларды ишке ашырат жана окуу процессинин методикалык документтерин, камсыздоого багытталат. Окутуучулардын кесиптик деңгээлин жогорлатууга , студенттердин аудиториялык жана өз алдынча иштөөсүн жогорлатуну камсыздайт. 

 
  Усулдук кенештин мучолору  

1.Мангиева Парида - улук окутуучу "Музыкалык тарбиялоонун усулу , теориясы жанан хорду дирижерлєє" кафедрасы

2.Матаев Медербек - окутуучу "Элдик музыкалык аспаптарда аткаруу жана ырдоо" кафедрасы

3.Атабаева Жаныл - окутуучу "Элдик музыкалык аспаптарда аткаруу жана ырдоо" кафедрасы

4.Мамазаиров Мирлан - окутуучу "Сурот чийуу, жана эмгек "кафедрасы

5.Эшбаев Мамыр - доцент "Сурот чийуу, жана эмгек "кафедрасы

Максаты

1. Максаты жана актуалдуулугу:

2. Музыкалык аспаптарда аткара билген келечектеги музыка мугалимин даярдоо.

3. Музыкалык аспапта аткаруу онорун терен оздоштургон, анын усулдук жолдорун билген сабаттуу мугалимди даярдоо.

4. Музыкалык жанрлардын кичине жана чон формадагы чыгармаларды өз деңгээлде аткаруунун техникасын билген мугалимди даярдоо.

5. Музыкалык чыгарманы коштоп жана чагылдырып бере алган кесипке даярдоо

6. Музыкалык ансамбльдердин, оркестрдин катышуучусу, уюштуруучусу жана жетекчиси катарында иштей ала турган инсанды даярдоо.

7. Студенттерди музыкалык аспапта аткаруунун жогорку чеберчилигине жеткирет.

8. Музыкалык чыгарманы аткаруудагы өзгөчө интерпретацияны колдонуунун жолдоруна уйрөтөт.

9 Музыкалык аспапта аткаруучу мугалимди даярдайт.

10. Музыкалык аспапта аткарган

11. Эстрадалык мугалимди даярдайт.

12. Келечектеги музыка мугалимдерин ырдоо чеберчилигин остурот.

2015-жылдын 14-апрелинде Искусство факультетинде «ОШМУ нун мыкты лектору -2015,»

«ОШМУ нун мыкты окутуучусу-2015»конкурсуна катышкан искусство факультетинин мугалимдеринин ачык сабактары өттү.

ОШМУ нун мыкты лекторулугуна улук окутуучу Мангиева Фарида эжеке ачык сабак өттү.

Ал эми ОШМУнун мыкты окутуучулугуна окутуучу Торогелдиева Кимия эжеке ачык сабак өттү.
 
 

ОшМунун Искусство факультетинин жамаатынын ОМК боюнча кезектеги отуруму!

  21май куну ОшМунун Искусство факультетинин жамаатынын алдыда келе жаткан аккредитацияга карата ОМК боюнча кезектеги отуруму откорулду!