• Ученый совет

Ученый совет

Протокол №1

ОК Иш план 2022-2023

Искусство факультетинин

Окумуштуулар кеңешинин 2016-2017 - окуу жылы үчүн

ИШ ПЛАНЫ

Айы

К үн тартибиндеги маселелер

Жооптуулар

Жабдуу

Сентябрь

1.

2016 – 2017 - окуу жылы үчүн факультеттеги кафедралардын жана методикалык кеңештин иш пландарын бекитүү.

Кафедра

башчылары

жана метод

кеңештин

жетекчиси

Баяндама

токтом

2.

2015 – 2016 - окуу жылындагы окумуштуулар кеңешинин чечимдеринин аткарылышы жөнүндө

Комиссия

Маалымат

токтом

3.

Абитуриенттерди кабыл алуунун

жыйынтыгы, перспективалары.

Окуу иштери

боюнча

декандын

орун басары

Баяндама

токтом

4.

Ар түрдүү маселелер.

документтер

Октябрь

1.

Факультеттеги 2015 – 2016 - окуу жылынын окуу – тарбия иштеринин жыйынтыктары жана жаңы окуу жылындагы милдеттер.

Декандын

отчету

Баяндама

токтом

2.

Адистиктерди эл аралык аккредитациядан өткөрүү иштеринин уюштурулушу жана перспективалык иш пландары.

Комиссия

Маалымат

токтом

3 .

Факультеттин жана кафедралардын электрондук сайттарынын абалы жана перспективалары.

Комиссия

Маалымат

токтом

Ар түрдүү маселелер

Документтер

Ноябрь

1.

Магистратура бөлүмүндөгү окуу-усулдук, илимий иштердин уюштурулушу жана перспективалары

Магистратура

жетекчиси

Маалымат

токтом

2.

Мамлекеттик педагогикалык жана адаптациялык практикалардын абалы.

Педпрактика

башчысы

Баяндама

токтом

3.

Кафедраларда аткарылуучу илимий иштердин (магистрдик диссертация, дипломдук, курстук иштер жана рефераттардын) сапаты жөнүндө

Комиссия

Баяндама

токтом

4.

Ар түрдүү маселер

документтер

Декабрь

1.

“Сүрөт, чийүү жана эмгек” кафедрасындагы окуу - усулдук, илимий жана тарбиялык иштердин абалы жөнүндө.

Комиссия

Баяндама

токтом

2.

Илимий иштердин жыйынтыктары жана илимий иштер боюнча отчет

Илимий иштер боюнча декандын орун басары

Баяндама

токтом

Куратордук жана тарбиялык сааттардын

өтүлүшүнүн абалы

Тарбия

иштери

боюнча

декандын орун басары

Маалымат

токтом

3.

Ар түрдүү маселелер.

документтер

Февраль

1.

Кышкы сессиянын жыйынтыгы жөнүндө (күндүзгү, сырткы бөлүм).

Окуу иштери

боюнча

декандын

орун басары

Маалымат

токтом

2.

“Элдик музыкалык аспаптарда аткаруу жана ырдоо” кафедрасындагы окуу-усулдук, илимий-чыгармачылык жана тарбиялык иштердин абалы жөнүндө

Комиссия

Маалымат

токтом

3.

Контрактык төлөмдөр жөнүндө маалымат.

Тарбия

иштер

боюнча

декандын

орун

басары

Маалымат

токтом

4.

Ар түрдүү маселелер.

документтер

Март

1.

Факультетте AVN системасын (СМС билдирүүлөр, студенттердин сабакка катышууларын белгилөө) колдонуунун абалы

Комиссия

Маалымат

токтом

2.

Факультеттин тышкы байланыштары жөнүндө (Ички жана сырткы мобилдүүлүк)

Тышкы

байланыш

боюнча

жетекчи

Маалымат

токтом

3.

Ар түрдүү маселелер.

документтер

Апрель

1.

“Музыкалык тарбиялоонун усулу, теориясы жана хорду дирижерлөө” кафедрасынын окуу-усулдук, илимий жана тарбиялык иштеринин абалы жөнүндө.

Комиссия

Маалымат

токтом

2.

Факультеттеги тарбиялык иштердин абалы жана алдыдагы милдеттер.

Тарбия

иштери

боюнча

декандын

орун басары

Маалымат

токтом

3.

Ар түрдүү маселелер.

документтер

Май

1.

Факультетте орто билим, бакалавриат, магистратура үчүн кесипке багыт берүү иштеринин жүргүзүлүшү жана бүтүрүүчүлөрдүн ишке орношуусу жөнүндө (күндүзгү бөлүм, магистратура).

Комиссия

Баяндама

токтом

2.

Илимий жумалыктын жыйынтыктары

Илимий иштер боюнча декандын орун басары

Баяндама

токтом

3.

Ар түрдүү маселелер.

документтер

Июнь

1.

МАКтын ишинин жыйынтыгы (күндүзгү).

МАКтын

төрагасы

Маалымат

токтом

2 .

Факультеттин Окумуштуулар Кеңешинин 2017-2018-окуу жылы үчүн иш планын талкуулоо жана бекитүү жөнүндө.

Декан

Баяндама

токтом

3 .

Ар түрдүү маселелер.

Документтер