• Ученый совет

Ученый совет

Искусство факультетинин 2021-2022 окуу жылындагы Окумуштуулар Кеңешинин иш планы жана протоколдору

Протокол №1

Искусство факультетинин 2022-2023 окуу жылы үчүн Окумуштуулар Кеңешинин иш планы
Протокол №1. 25.09.21. ОК
Протокол №2. 25.10.21 ОК
Протокол №3. 25.11.21 ОК

Протокол №5. 25.01.22 ОК
Протокол №6. 26.02.22 ОК
Протокол №7. 31.03.22 ОК
Протокол №8. 29.04.22. ОК
Протокол №9. 30.05.22. ОК

Искусство факультетинин 2022-2023 окуу жылындагы Окумуштуулар Кеңешинин иш планы жана протоколдору