• Ученый совет

Ученый совет

Искусство факультетинин 2021-2022 окуу жылындагы Окумуштуулар Кеңешинин иш планы жана протоколдору

Протокол №1

Искусство факультетинин 2022-2023 окуу жылы үчүн Окумуштуулар Кеңешинин иш планы
Протоколдор
25-сентябрь 2021-жыл №1
28-октябрь 2022-жыл №2
30-ноябръ 2022-жыл №3
30-декабрь 2021-жыл №4
25-январь 2022-жыл №5
26-февралъ 2022-жыл №6
31-март 2022-жыл №7