Ысмайылов М.З.

. ОКУУ - МЕТОДИКАЛЫК КОМПЛЕКС. “Рисунок (студия) ”дисциплинасы 570400 ”дизайн” даярдоо багытынын негизги билим берүү программасынын окуу планындагы кесиптик циклга тиешелүү дисциплиналардын бири жана ага жалпысынан 12 кретдит 180саат аудиториялык окуу жүктөмү жана 180 саат СӨАИ бөлүнгөн.


1) Рисунок (студия) Баалоо каражаттарынын фонду БКФ 1-семестр

2) Рисунок (студия) Баалоо каражаттарынын фонду БКФ 2-семестр

3) Рисунок (студия) жумушчу программа 1-семестр

4) Рисунок (студия) жумушчу программа 2-семестр

5) Рисунок (студия) Лабораториялык практикалык сабактардын пландары 1-семестр

6) Рисунок (студия) Лабораториялык практикалык сабактардын пландары 2-семестр

7) Рисунок (студия) модулдук тапшырмалар

8) Рисунок (студия) Силлабус 1-семестр

9) Рисунок (студия) Силлабус 2-семестр

10) Рисунок (студия) СӨАИ тапшырмалар 1-семестр

11) Рисунок (студия) Тесттик суроолор 2-семестр