ОшМУнун "Алтын їн" номинациясы Искусство факультетинин студентине ыйгарылды.

2015-11-12 16:25:52 136

10.11.15. ОшМУнун маданий-массалык иш-чараларына дайыма активдїї катышып, єзїнїн кубулжуган їнї менен айырмалангандыгы їчїн Искусство факультетинин 5-курсунун студенти Дарманбек кызы Марсиана "Алтын їн" номинациясы менен сыйланды.