Искусство факультетиндеги

2015-10-08 11:46:13 138

08.10.15. Искусство факультетинин "Салтанат" фольклордук тобу 12-октябрда Казакстан Республикасынын Чымкент шаарында єтїїчї "Кыргыз эпосунун тили, маданияты, салт-санаасы кїнї" атту фестивалга фольклордун жетекчиси Б.Абдувалиев жетектеген 9 топтун мїчєлєрї жєнєп кетти. Бул топ башка мамлекетте Кыргыз маданиятын даўазалоо максатында, жогорку даярдыктар менен кетишти.