"Сїрєт, чийїї жана эмгек" кафедрасында єздїк баалоо боюнча семинар єткєрїлдї.

2015-05-26 15:08:24 149

26.05.15. 26-май кїнї "Сїрєт, чийїї жана эмгек" кафедрасынын доценти М.Эшбаев,окутуучу А.Кушбакова, доцент Г.Максытова кафедранын профессордук-окутуучулук курамына "Єздїк баалоого отчетту кантип жазуу керек" деген темада семинар єтїп беришти. Бул семинардын негизги максаты келечекте адистиктерди аккредитациядан кандай єткєрїї зарыл экендиги боюнча кеўири маалыматтарды жеткирїї.