Тїштїк аймак боюнча конкурста Искусство факультети биринчи орунга ээ болду.

2015-05-18 14:31:34 163

18.05.15. Ош шаарында болуп єткєн Ош областында жана Ош шаарында жашаган элдердин улуттук костюмдарын куклаларда чагылдыруу максатында єткєрїлгєн "Сулайман тоо-тынчтыктын жана биримдиктин символу" аттуу фестивалда Искусство факультетинин окутуучулары жана студенттери биринчи орунга жетишти. О.э. биринчи орунга ээ болгондугу їчїн 30000 сом сыйлык алышты.