Искусство факультетинде студенттер арасында

2015-04-24 11:20:53 143

24.04.15. 24-апрель кїнї Искусство факультетинде студенттер арасында "Дизайн - 2015" конкурсу болуп єттї. Єтїлїп жаткан иш чара ОшМУнун илимий жумалыгына жана Жеўиштин 70 жылдыгына арналат. Бул конкурс биздин факультетте салтка айланган, себеби, жылдын аягында апрель айында дизайнерлер жана сїрєтчїлєр єздєрїнїн чыгармаларынын жыйынтыктарын студенттерге тартуулашат. Конкурсту ОшМУнун илимий иштер боюнча проректору Т.Жумабаева ачып берди жана конкурсту баалоо їчїн сырттан калыстар тобу чакырылды. Жогору баага татыктуу болгондорго ОшМУнун грамотасы ж.б. белектер берилди.