Искусство факультети Жеўиш кїнїнє карата жєє жїрїшкє катышты.

2015-04-21 16:41:26 214

21.04.15. 21-апрель кїнї, саат 9.00дє Искусство факультетинин окутуучулары жана студенттери башка мекемелер менен бирдикте Р.Абдыкадыров атындагы филармониядан баштап Ош шаардык администрациясына чейин жєє жїрїшкє чыкты. Жєє жїрїшкє миўдеген мектеп окуучулар жана шаардын интеллигенциясы катышты. Жєє жїрїш Улуу Ата Мекендик согуштун жана Жеўиштин 70 жылдыгын майрамдоо жана согушта курман болгон жоокерлерди эскерїї, келечекте эч качан согуш болбосун деген ураанда болду.