Искусство факультетинде илим жумалыгы єтїп жатат.

2015-04-21 16:31:45 163

21.04.15. 21-апрель кїнї Искусство факультетинде илим жумалыгынын ачылышы болуп єттї. Бул ачылышта факультеттин 1-2-3-4-курсунун студенттери бир жылда алган билимдерин сахнада кєрсєтє алышат. Башкача айтканда, биздин факультет чыгармачыл инсандарга бай болгондуктан, алардын студенттерге берген билимдерин, єздєрїнїн шакирттеринен кєрїїгє мїмкїнчїлїк алышат. Бїгїнкї кечээ обондуу ырлары Жеўиштин 70 жылдыгына арналды.