Искусство факультетинде

2015-04-23 13:21:37 154

23.04.15. 23-апрель кїнї Искусство факультетинин окуу иштери боюнча декандын орун басары А.Марипов 1-2-сменадагы студенттерге "Тандоо курстары" боюнча семинар болуп єттї. Семинарда єтїлїїчї предметтерди кандай тандап алуу жана тандап алган предметти єзїнїн адистигине пайдасы боло турган жагын кароо їйрєтїлдї.